ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ХІ-ти административен  състав       

На седми февруари                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев 

Административно дело номер 2404 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.Ч., редовно призован,  се явява лично.

          ОТВЕТНИКЪТ – Главен архитект на Община Сунгурларе, редовно призован, се явява лично.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Ч., редовно призован, се явява лично.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.Ч., редовно призован, се явява лично.

 

По ход на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

ДОКЛАДВА жалбата на В.Г.Ч. против Скица с виза за проектиране от 03.11.2016 г., издадени от Главен архитект на Община Сунгурларе.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Поддържам жалбата. Поддържам възражението да кмета на Община Сунгурларе.

Представил съм писмени доказателства, с които ще установявам извършено нарушение на закона.

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Предмет на спор по настоящото дело е скица с виза за проектиране, която се намира на лист 14 от делото. Скицата с виза важи за основен ремонт на покрив на бивша бръснарница в УПИ ХVІІ-188 по плана на с. Лозарево, община Сунгурларе.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Запознах се с това, което обжалвам. Прегледах го и сега в съдебното заседание. Заявявам, че оспорвам тази скица с виза. Вчера приложих доказателства с опис. Те се намират в момента по делото. Искам да бъдат приети.

Моля да уважите посоченото заявление, като моето искане е делото да бъде гледано съгласно чл. 32 от АПК, тъй като от ДНСК нямаме още произнасяне и документация, нито от Община Сунгурларе.

Претендирам разноски по делото.

ГЛ. АРХИТЕКТ Я.: Правя уточнение. При издаване на виза № 519/02.11.2016 г. е допусната техническа грешка, като е посочен Констативен протокол от 13.06.2016 г. Трябва да се чете Констативен протокол от 26.05.2016 г. Това е техническа грешка. С писмо са уведомени страните, отстранена е техническата грешка. Представям това писмо и моля да го приемете.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Запознат съм с това писмо. Получих го на втори или трети февруари. Този протокол от 13.06.2016 г. е вписан в моите мотиви на жалбата и така или иначе той съществува. Получил съм писмото от ответника, с което тази техническа грешка е отстранена.

ГЛ. АРХИТЕКТ Я.: Навсякъде, където фигурира този протокол 13.06.2016 г. трябва да се чете 26.05.2016 г. 

Оспорвам жалбата. Визата е издадена съгласно предписание на РДНСК - Констативен протокол от 30.10.2013 г. и следващия Констативен протокол от Община Сунгурларе от 26.05.2016 г.

Да се приеме административната преписка. Да се приемат доказателствата представени от жалбоподателя. Те нямат отношение към издадената виза.

ЗАИНТ. СТРАНА Г.Ч.: Оспорвам жалбата. Ако имат отношение доказателствата представени от жалбоподателя Ч., да се приемат, защото не съм ги чел.

ЗАИНТ. СТРАНА С.Ч.: Оспорвам жалбата. Ако имат отношение доказателствата, които са представени от жалбоподателя, да се приемат.

 

 

 

Предвид изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на лист 2.

ПРИЕМА доказателствата, представени от жалбоподателя, съгласно описа в жалбата (лист 4-8).

ПРИЕМА доказателствата представени от жалбоподателя със заявление вх. № 1193/06.02.2017 г., съгласно приложения към заявлението опис.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в срок до следващо съдебно заседание да представи доказателства за извършена поправка на фактическото основание за издаване на оспорената скица с виза.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Със заявлението, моля да уважите моето искане по чл. 32 от АПК, тъй като визата е една малка брънка, част от цялостната жалба за извършени незаконни действия в съсобствения имот.


            СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Член 32 от АПК гласи:

          По производства, в които правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и по които е компетентен един и същ административен орган, може да се започне и проведе едно производство, засягащо повече от една страна.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Не мога да разбера какво искате от мен като цитирате този текст от АПК. Има подаден сигнал до ДНСК за извършени и други нарушения в съсобствения имот, тъй като тази жалба до ДНСК има копие, което съм подал и до община Сунгурларе, които досега не са дали окончателен отговор по цялостното мое обжалване чрез ДНСК и община Сунгурларе.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Какво искате съдът да направи въз основа на този чл. 32 от АПК?

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя текста на закона за справка.

 

Жалбоподателят се запознава с текста на чл. 32 от АПК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Искам делото да се гледа докрай въз основа на документите, които съм приложил. Искам делото да се гледа. Искам да се разгледат цялостно от съда всички нарушения във връзка със строителството, извършено в съсобствения имот считано от 1988 г. до настоящия момент. Аз твърдя, че другите съсобственици в имота са извършвали незаконосъобразни действия без мое съгласие. Купували са земя без мое съгласие, нанасяли са промени, без мое съгласие са извършвали незаконно строителство. Затова аз съм сезирал ДНСК, сезирал съм и общината, но те до настоящия момент не ми отговарят. Аз считам, че съдът трябва да се произнесе в пълнота по всички незаконосъобразни действия, които са извършени.

 

По изявлението на жалбоподателя, съдът счита следното:

С настоящата жалба съдът е сезиран с оспорване на законосъобразността на един административен акт и това е скицата с виза за проектиране, която се съдържа на лист 14 от делото.  В настоящото съдебно производство съдът е длъжен и ще провери в пълнота законосъобразността единствено на този административен акт.

По отношение на искането на жалбоподателя за изясняване на евентуални незаконосъобразни действия на други съсобственици в същия недвижим имот, извършени в предходен период, включително от 1988 г. до настоящия момент, съдът счита, че това искане е твърде общо формулирано. Пред административните съдилища са подсъдни единствено спорове по конкретни административни актове, действия или бездействия на административни органи, които трябва да бъдат индивидуализирани с датата на издаването си, органът който ги издава и конкретното съдържание на административния акт, за да може съдът да се ориентира доколко оспорването е допустимо и основателно. Във вида, в който жалбоподателят формулира искането си с посочено правно основание чл. 32 от АПК, то няма как да бъде прието за разглеждане и обсъдено по настоящото дело. Съдът е в състояние да реши единствено правния спор, с който конкретно е сезиран, като вземе предвид всички доказателства, които са представени от г-н В.Ч. до този момент.

Съдът УКАЗВА на ответника, в срок до следващо съдебно заседание да представи с копие за жалбоподателя административния акт, с който е била извършена поправката на скицата с виза за проектиране.

Съдът УКАЗВА на ответника, да представи в същия срок извлечение от действащия ПУП за УПИ, за който е издадена скицата, с посочване на параметрите по ЗУТ, предвидени по този ПУП.

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.03.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

 

 

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:17 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: