ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 2404 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

За жалбоподателя „Бенев” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Ж. Х., надлежно упълномощен, с пълномощно от днес.

За ответника кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Х. - Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Б. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по повод подадена жалба от „Бенев” ЕООД, против заповед № РД-16-1084/03.11.2014г. издадена от кмета на Община Поморие, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Двуетажна масивна сграда” находящ се в поземлен имот 008432, м. „Рекица”, в землището на гр. Каблешково;

С молба от 24.02.2015г. от жалбоподателя е направено уточнение на доводите за незаконосъобразност на оспорения акт.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Х. – Поддържам жалбата и допълнителната молба уточнение от 24.02.2015г. Нямам възражения по доклада на делото и нямам доказателствени искания. Спорна е фактологията. В процесната заповед липсват категория на обекта, неговия характер. Във връзка с компетентността на органа считаме, че е допуснат сериозен пропуск по смисъла на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Относно материално-правните разпоредби на закона също има спор, тъй като допуснатите нарушения на административно-производствените правила са довели до неправилно прилагане на материалния закон. В тази връзка считаме, че заповедта е издаде в нарушение на материалните разпоредби на закона.

 

АДВОКАТ Б. – Оспорвам жалбата и представената допълнителна молба с изложените в тях твърдения като неоснователни. Нямам възражения по доклада на делото и разпределената доказателствена тежест. Както сме отразили в обжалваната заповед, констатирания незаконен строеж се намира в зона, която не е предвидена изобщо за застрояване, тъй като незаконния строеж се намира в зона непредвидена за застроява по действащия ПУП. Считам, че заповедта е издадена от компетентен орган и е ирелевантно твърдението на жалбоподателя. Няма да соча доказателства.

 

С оглед становищата на страните, съдът приема, че няма факти и обстоятелства, които да се приемат за безспорни в настоящото производство.

 

АДВОКАТ Х. – Запознат съм с представената от административния орган преписка. Считам, че е в цялост. Моля да се приеме. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ Б. - Преписката е в цялост. Приемам, че е в цялост, защото същата е комплектована и е изпратена от органа. Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявеното на представителите на страните, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка, като доказателство по делото.

 

В изпълнение принципа за служебното начало и на основание чл.9, ал.3 от АПК, във вр. с чл.171, ал. 4 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за спазване на материалните разпоредби по издаване на спорната заповед и му предоставя възможност в 7-дневен срок от днес да сочи доказателства, включително и чрез ангажиране на специални знания, с които съдът не разполага.

 

АДВОКАТ Б. – Моля следващото съдебно задание да бъде насрочено през втората половина на м. май 2015г., тъй като трябва да уточня бъдещите процесуални действия с административния орган. Ще представя молба с доказателствените си искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 20.05.2015 година от 13.45 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: