ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2404 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 12.15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бутед” АД се явява адвокат М.Г..

За ответника- Началник РДНСК-Югоизточен район се явява ст.юрисконсулт А..

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД се явява адвокат Д..

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

Адвокат Г.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.- Да се даде ход на делото.

Адвокат Д.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва

М.Р.Г.-  българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Г.- Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт А. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Адвокат Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице Г. възнаграждение в размер на 500 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесените предварителни депозити.

 

Адвокат Г. - Няма да ангажирам други доказателства. Моля да приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт А. – Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането им.

Адвокат Д. – Да се приключи събирането на доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г. – Моля да уважите жалбата, като основателна. по същество ще представя писмени бележки в срок определен ми от съда. Представям списък за направените разноски, които моля да ни присъдите.

Юрисконсулт А. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като също считам, същата и за недопустима, за което моля да ми предоставите срок да развия подробности, в писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат Д. – Моля да остави без разглеждане жалбата като недопустима, поради това, че е подадена от лице без правен интерес да оспорва акта, а по същество моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробности ще изложа в писмени бележки в срок предоставен ми от съда. Моля да ни присъдите адвокатски хонорар и възнаграждението за вещото лице.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: