ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти февруари            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2403 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят Многопрофилна болница за активно лечение „Черноморска Бургас” ООД - редовно уведомен, не се явява управителя, не се явява процесуален представител.

         Ответникът Директор на РЗОК Бургас - редовно уведомен, се представлява гл.юк.Х..

 

Гл.юк. Х.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на МБАЛ „Черноморска Бургас” ООД против писмена покана, с която на дружеството е разпоредено на основание чл.76Б, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, да възстанови сумата от 7871.00 лв., получени неправомерно за извършване на медицински дейности по сключен договор с НЗОК.

 

Гл.юк. Х.: Оспорвам жалбата. Моля съдът да приеме две съдебни решения по  повод обжалването на НП № 454/15.08.2013г. на основание на което е издадена писмената покана по реда на чл.76Б, ал. 2 ЗЗО. Прилагам и алгоритмите на клиничните пътеки за сведение на съда.

 

По представените доказателства, съдът констатира, че двете решения представени от гл.юк. Х. се намират съответно на л.18-20 и л.21-24 от делото, поради което съдът върна представената съдебна практика на гл.юк. Х..

СЪДЪТ ПРИЕ за сведение представените от юк. Х. алгоритми на клинични пътеки.

 

Съдът предвид процесуалната пасивност на жалбоподателя и с оглед защитата на неговите процесуални права, счита че следва да разпредели доказателствената тежест в производството.

Оспорването на административния акт е свързано с констатирани от администрацията нарушения при провеждането на лечението на пациенти – ЗОЛ, при които са допуснати нарушения на установените процедури с МРД.

Административният орган при издаването на оспорената писмена покана се позовава на отрицателни факти. Оборването на тези отрицателни факти е възложено върху жалбоподателя В настоящото производство той би следвало да установи с допустимите доказателствени средства в процеса, че по отношение на лицата, индивидуализирани със своите ЕГН в писмената покана, са били изпълнени всички изисквания по алгоритмите за оказване на съответната медицинска помощ и лечение.

С оглед изложеното на основание чл.171, ал.4 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че върху него е възложена доказателствената тежест в производството по оборване на констатациите в оспорената писмена покана, с която са установени отрицателни факти, представляващи фактически основания за волеизявлението, с което жалбоподателят се задължава да върне сума в общ размер 7871,00 лева.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност в срок до следващото съдебно заседание на жалбоподателя да ангажира доказателствени средства в съответствие на извършеното разпределение на доказателствената тежест в днешното съдебно заседание.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото съгласно, описа на л.2.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.03.2015 година от 14,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: