ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2402 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЪНРАЙЗ“ АД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „СЪНРАЙЗ“ АД против Акт за установяване на задължение по декларация № МДТ-673/24.04.2018 г., издаден от З.М.С. – главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, мълчаливо потвърден от Началника на отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, с който са установени задължения на дружеството жалбоподател за такса битови отпадъци за 2014 г. и 2015 г. в размер на 423,13 лв. (четиристотин двадесет и три лева и тринадесет стотинки) за главници и 145,67 лв. (сто четиридесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки) лихви за просрочие, изчислени към 24.04.2018 г., с искане за отмяна на акт като издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, при нарушение на материалния закон, както и при неустановена компетентност и несъответствие с целта на закона. В жалбата е направено и искане за присъждане на направените разноски в настоящото производство.

 

СЪДЪТ на основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам жалбата в нейната цялост. Считам я за неоснователна.

Да се приема представената от ответника административна преписка.

Моля да бъда назначена съдебно-счетоводна експертиза, като вещото лице след като направи справка в община Несебър да отговори на въпроса:

Как е формиран размерът на задължението по процесния акт, върху каква основа е изчислен, с какви промили и правилно ли са изчислени такси битови отпадъци за съответните години?

Имам и още едно доказателствено искане – моля да ни определите срок, в който да представим допълнителни писмени доказателства с оглед обема на документите, с които ще се удостовери  реалното извършване на услугите.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

Предвид факта, че съдът в настоящото съдебно производство е инстанция по същество и липсват данни по какъв начин са определени задълженията за отделните видове услуги – компонентни на такса битови отпадъци и как е направена преценка за предоставянето и ползването на всяка от тях, съдът намира, че следва да даде указания на ответника да представи по делото информация, придружена с доказателства в тази насока, както и да уважи искането му за извършване на съдебно-счетоводна експертиза по делото.

Воден от горното по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 25-дневен срок, считано от днес, да представи по делото информация, придружена с доказателства, как и въз основа на кои документи са определени задълженията за такса битови отпадъци за процесния период за изясняване на спора от  фактическа страна, а именно да представи съответната наредба на Общински съвет Несебър в актуалната към датата на издаване на акта за установяване на задължение по декларация редакция; за начина на определяне и размера на дължимата такса битови отпадъци с акта по декларации за посочения период, в т. ч. как е формирано задължението за такса битови отпадъци; документи, удостоверяващи фактическото предоставяне на всеки един компонент от услугите, за които се събира такса битови отпадъци по отношение на процесния имот, собственост на жалбоподателя, за посочения период; доказателства за ползваното депо, до което са извозвани за обезвреждане отпадъците и други относими към предмета на спора доказателства по преценка на ответника.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, вещото лице по която след като направи справка в община Несебър да отговори на въпроса: Как е формиран размерът на задължението по процесния акт, върху каква основа е изчислен, с какви промили и правилно ли са изчислени задълженията за такса битови отпадъци за съответните години?

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на заключението в размер на 200 лева, платими по сметка на Административен съд – гр.Бургас от ответника в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице за извършване на съдебно-счетоводна експертиза С.В.А..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.12.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137 ал. 7 от АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне по делото на вносен документ за определения предварителен депозит за изготвянето й.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: