ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести февруари                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2401 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „ПБ ИНВЕСТ ЕООД (в несъстоятелност), редовно уведомен, се явява синдика Д.П..

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на ДирекцияМестни приходи от данъци, такси и рекламакъм Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СИНДИКЪТ П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството е образувано по жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № АУ007215/26.09.2014 г., издаден от главен експерт в ДирекцияМестни приходи от данъци, такси и рекламапри Община Бургас, потвърден с Решение 94-01-39054/1/14.11.2014 г. на директора на ДирекцияМестни приходи от данъци, такси и рекламакъм Община Бургас. 

Ответникът е представил преписката, по която е издаден оспореният акт.

 

СИНДИКЪТ П.: Поддържам жалбата. Моля, съдът да приеме доказателствата, които представям – разписка, че е подадена декларация за облагане с данък върху недвижими имоти и разписка за подадено искане за данъчна оценка и заплатена данъчна оценка. Представям копие на плика, с който съм получил уведомление за изготвения акт от 17.11.2014 г. На плика е посочен и баркода за достоверност на датата, което е важно, че на 17.11.2014 г. е изпратено съобщението на общината. Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да сочим нови доказателства. Становище по повод представените от другата страна книжа, искам да подчертая, че лицевата страна на представения плик е пликът, с който е изпратено решението на решаващия орган, но както този плик, така и останалите представени доказателства считам за ирелевантни към предмета на настоящото производство.

Видно от приложената обратна разписка на лист 23 от делото, актът е връчен на 28.10.2014 г. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства с административната преписка, както и представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание от жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

СИНДИКЪТ П.: Поддържам жалбата и заявявам, че общината не е изпълнила своите си задължения по отношение констатираното нарушението на несъстоятелното дружество. Първо, те са представили решението от 2011 г. на Окръжен съд – Разград, с което е обявена нищожна продажбата между несъстоятелното дружество „ПБ Инвест” ЕООД с купувач на имота „ПБ инвестмънт” ЕООД гр. Бургас. Двете дружества са били тогава в гр. Бургас. През 2012 г. влезе в сила решението. След това „ПБ Инвест” ЕООД в несъстоятелност заведе дело в БОС за връщане на имота, за реституция на имота. Общината нормално е да не знае тези отношения между страните, но „ПБ инвестмънт” ЕООД си е плащало задълженията до 2014 г. През 2014 г. влезе в сила решението на БОС за връщане на имота. През юни 2014 г. се сключи едно споразумение, което е нотариално заверено и което е приложено по делото между „ПБ инвест” ЕООД за връщане на имота без принудителни изпълнения, без изпълнителни дела. На 16.07.2014 г. ние това обстоятелство сме го декларирали и сме собственици пред общината. Ако общината беше предявила своите претенции в 3-месечния срок  - август, септември, октомври, аз бих ги приел с известни резерви, защото до половината на 2014 г. задълженията са платени от „ПБ инвестмънт” ЕООД. Задължения към имота не е имало. Сега общината се възползва от обстоятелството, че през 2012 г. договорът за продажба е развален. Собственик може да се чувстваш до момента, в който влезеш във владение. „ПБ инвестмънт” ЕООД включително до 2014 г. се е чувствал като владелец на имота и си е плащал задълженията. Общината да си позволи такова задължение не е правомерно.

Ето защо, моля да постановите съдебен акт, с който да обявите за неправилно постановен акта, защото той не е представен в 3-месечния срок когато са изискуеми тези задължения, а те са изискуеми до края на месец март 2014 г. Друго нямам какво да кажа.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Първо искам да отбележа, че в настоящото производство предмет на разглеждане е законосъобразността на Акт за установяване на публични вземания, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. Данъчно задълженото лице на тези два местни налога е собственика на недвижимия имот. По настоящото производство е категорично доказано, че жалбоподателят е собственик на имота през процесните периоди, за които са установени задължения в акта. Дори искам да кажа, че твърденията в жалбата противоречат на предварително попълнената декларация по чл. 14, която е приложена по делото, в която жалбоподателят сам четливо и собственоръчно е посочил, че е собственик на имота от 2009 г. Това действие той е направил в декларацията, където е положил подписа си. Останалите твърдения в жалбата считам също за неоснователни, като по повод цитираната съдебна практика от наша страна се извърши проверка и се установи, че процесното дело, което се е водило пред Окръжен съд - Шумен е отказ на нотариус да извърши определени действия, в дадения случай изповядване на сделка. Настоящото производство е по ДОПК и цитираната практика няма правно значение за изхода на настоящото производство. Искам в заключение да кажа, че законосъобразността на акта не е поставена в зависимост от това кога евентуално е представен към масата на несъстоятелността. Тези твърдения и жалби евентуално биха били предмет на друго производство, пред друг съд.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: