ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2401 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно призован, представлява се от адв. М.Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА “СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно и адв. Б., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

В залата присъства и вещото лице Г..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът, с оглед становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм допълнително писмено заключение по представената съдебно-техническа експертиза, което поддържам.

 

         АДВ. Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Тъй като посочвате в заключението си, че сградата не съответства на нито една от генералния план, правилно ли съм разбрала?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Самата сграда е част на сградата под № 12 от ген. плана. В генералния план е предвидено като една, а предмет на обжалваната заповед е част от тази сграда. Останалата част се ползва по различен начин. При втория оглед сградата беше празна, докато при първия при изготвяне на основното заключение, там беше склад за бяла техника.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да разбирам, че това е една сграда, която е вътрешно е преградена?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Кадастралният план от 1971 г. е неодобрен и първият действащ план е от 1992 г. Така ли е в действителност?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на първия кадастрален план от 1971 г. не ми е представена заповед за неговото одобряване, поради което аз приемам, че този план не е одобрен и влязъл в сила, а вторият план от 1992 г. е приет от комисия по закона за кадастъра и е актуален и действащ към момента.

            ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На приложените към заключението скици, сградата се различава като контур. Това означава ли, че има някакво преустройство?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не се различава. Сградата понеже е цяла, в кадастралните планове е нанесена като цяла – Г-образна. Само в кадастралната карта процесният имот е отделен като самостоятелна част от сграда със самостоятелен идентификатор.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: В това приложение към АДС от 1974-1997 г. приложената справка част от АДС ли е, или е извлечение от действащия?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложената към акта от 1974 г. справка е изготвена от тогавашното предприятие „Търговия” и е приложена към акта.

         АДВ. Б.: Нямам повече въпроси.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Предвид липсата на скици към АДС, на база какви обстоятелствени признаци правите изводи за идентичност на сградите по акта със сградите, които сте констатирали на място и по-конкретно сградата, предмет на процесната заповед?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изводът за идентичност съм направила въз основа на акта от 1997 г. Към него има приложена скица, която е извадка от кадастралния план на Промишлена зона „Север” от 1992 г. на имот 129 по този план, в който са разположени всички сгради по местоположение. Към същия акт е приложена и една ръчна схема, която е представена от „Бутед” АД, в която са нанесени номерата на сградите съобразно описа, който са приложили към акта. Към същия акт има едно приложение в графа „забележки” към акта от 1997 г., в който сградите по описа са идентифицирани със съответния идентификатор на сградата по кадастралната карта. Въз основа на всички тези сгради и сметка 203 съм обосновала извода за идентичност.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Да разбираме, ли че тази идентичност е установена по АДС от 1997 г.?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към 1992 г. сградите не са имали идентификатори. Те са били индивидуализирани с описание масивни, полумасивни и т.н. С приложението от 1997 г. при създаването на акта вече е имало номерация на тези сгради, които са залегнали в акта. През 1992 г. е одобрена кадастралната карта на гр. Бургас.

 

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Представям и моля да приемете Определение № 1140/07.07.2014 г. на настоящия съд и съответно Определение № 12863/29.10.2014 г. на Върховен административен съд, с което е потвърдено определението на Административен съд – Бургас. Определенията касаят идентично дело, с оглед на което считам, че са относими към настоящия спор. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Б.: Няма да соча други доказателства. Считам, че отговора на т. 6 от заключението на вещото лице е необосновано по отношение наличието на идентичност на сградите. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА за сведение представените от процесуалния представител на ответника съдебни актове.

         С оглед изчерпване на доказателствените искания от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Г.: Моля да уважите жалбата като допустима. По същество е основателна. Налице е задължително определение на Върховен административен съд относно допустимостта на жалбата. Моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски, за което сме представили списък по чл. 80 от ГПК. Моля да ми се даде възможност за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна жалбата на „Бутед” АД. Във връзка с определението на Върховен административен съд считам, че са налице нови обстоятелства, за което представих това доказателство и считам, че е налице недопустимост на жалбата, като подробни съображения ще изложа в писмено становище, в определен от Вас срок. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. Д.: Считам жалбата за недопустима. Дружеството- жалбоподател няма необходимата процесуална легитимация, поради което моля да го прекратите. По същество считам жалбата за неоснователна и недоказана. По делото не се събраха безспорни доказателства, че е налице хипотезата на §16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ. Подробни аргументи в тази връзка ще изложа в писмени бележки. Моля Ви да присъдите в полза на доверителя ми съдебно-деловодни разноски за адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице.

         АДВ. Б.: Поддържам изложеното от юрисконсулт А.. Моля да имате предвид при постановяване на съдебния акт, че след промяна на фактическата обстановка единствената практика на Върховен административен съд, която има отношение към настоящия спор е представена в днешно съдебно заседание, която опровергава по безспорен начин наличието на правен интерес от жалбоподателя. Жалбата е недопустима.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок, в който същите могат да изготвят и представят по делото писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: