ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2401 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно призован, представлява се от адв. М.Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено от днес пълномощно.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА “СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адв. М.Г., в качеството й на процесуален представител на жалбоподателя, в която е заявено, че с оглед невъзможността й да присъства в днешно съдебно заседание поради наличието на служебен ангажимент пред Върховен административен съд, моли настоящото заседание да бъде отложено за друга дата. В уверение на така формулираното искане е представена призовка на Върховен административен съд за насрочено на 13.05.2014 г. от 09.00 часа заседание по административно дело № 3723/2014 г. по описа на Върховен административен съд със страна „Бутед”АД чрез адв. М.Г..

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: По молбата, предоставям на съда.

         АДВ. Д.: Във връзка с молбата и ангажираните доказателства, предоставям на съда.

 

         С оглед становището на страните и по повод формулираното искане от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира следното:

         Съгласно чл. 139, ал. 1 от АПК, съдът отлага делото ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В настоящия случай видно от докладваната от съда молба и приложената към нея призовка се установява наличен служебен ангажимент по отношение на процесуалния представител на жалбоподателя. Така депозираната молба е с дата 14.04.2014 г. С оглед на тези обстоятелства, съдът намира, че в случая не е налице хипотезата на чл. 139, ал. 1 от АПК за отлагане на делото. В случая са налице доказателства за препятствия единствено по отношение на пълномощника на жалбоподателя. С оглед датата на депозиране на цитираната молба, съдът намира, че за жалбоподателя е съществувала обективна възможност да организира защитата и процесуалното си представителство по начин, по който да не се налага отлагане на настоящото съдебно заседание.

 

         С оглед горното и поради липсата на основанията за отлагане на делото, регламентирани в чл. 139, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Настоящото производство продължава с оглед отменително определение № 3021/04.03.2014 г. на Върховен административен съд, постановено по административно дело № 2752/2014 г., с което е отменено Определение № 8/02.01.2014 г. по административно дело № 2401/2012 г. по описа на Административен съд – Бургас и делото е върнато за продължаване на съдопризводствените действия.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Предвид това, че независимо, че заключението на вещото лице навежда на това, че няма връзка между обекта, предмет на процесната заповед с претендираните от дружеството с АДС, моля да ми дадете възможност да формулирам допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза, която да изясни обстоятелствата, касаещи наличието на предпоставките по §16, ал. 1 от ЗУТ – твърдения, които се съдържат в жалбата на дружеството-жалбоподател и които считам, че  останаха неизяснени с предходната експертиза във връзка с времето на реализиране на този обект, както и съответствието му с правилата и нормата по устройство на територията, действали към настоящия момент.

Моля, съдът да ми предостави срок, в който да представя нарочна молба с конкретно формулирани към вещото лице въпроси в горния смисъл, както и ще ангажирам допълнителни писмени доказателства във връзка с така заявеното твърдение.

 

         Юрисконсулт А.: Не възразявам да се предостави срок за представяне на допълнителни въпроси към вещото лице.

 

         Съдът, с оглед формулираното от процесуалния представител на заинтересованата страна доказателствено искане намира, че поисканите за събиране нови доказателства са допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на заинтересованата страна – адв. Д., в 7-дневен срок считано от днес, да представи нарочна писмена молба, в която да формулира конкретни въпроси и искания за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя, да ангажира и допълнителни писмени доказателства, в която насока беше формулирано и доказателственото искане. Молбата с формулираните доказателствени искания следва да бъде представена в екземпляр и за останалите страни.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.09.2014 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: