ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2400 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Интер - Д.Б.“, редовно призован не се явява и не се представлява. Постъпила е писмена молба, с която съдът е уведомен от процесуалния представител на жалбоподателя адв. К., че поради служебна ангажираност е в обективна невъзможност да се яви за разглеждането на делото в открито съдебно заседание. В молбата се заявява, че жалбоподателят няма доказателствени искания и се прави изявление за приключване на делото по същество.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Несебър, редовно призован, се представлява  от юрисконсулт Н. c  пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от ЕТ „Интер - Д.Б.“ против заповед № 1659/14.08.2017 г. на кмета на община Несебър, с която на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.13, ал.6 от Закона за черноморското крайбрежие, е наредено да се премахне /демонтира/ поставения в югозападната част на поземлен имот с идентификатор ***по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас (к.к.„Слънчев бряг“-изток) преместваем обект, представляващ павилион с приблизителни размери 20.00/4.00 м. и височина 3.20 м., изпълнен от метална конструкция, покрит с РVС термоизолационни плоскости, обшит с РVС термоизолационни плоскости от източната, северозападната и североизточната си части, с монтирани на западната фасада 2 броя стъклени витрини и 4 броя метални ролетни щори, който обект е разделен на самостоятелни клетки с предназначение за търговска и/или обслужваща дейност, нетрайно прикрепен към терена, и да се разчисти терена в петдневен срок от съобщаване на заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата, да се приеме преписката.

 Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 12-13, както и доказателството, приложено към жалбата съгласно описа на лист 2, стр.2.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да отхвърлите жалбата. Заповедта е законосъобразна. Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите така подадената жалба. Считам същата за неоснователна, а твърденията в нея за недоказани. С оглед процесуална икономия, искам да заявя – на първо място заповедта е издадена от компетентен орган, правомощията му са по Закона за устройство на територията. Спазен е материалният закон. Не са налице твърденията от жалбоподателя за процесуални нарушения. Процедурата е разписана по чл. 57а от ЗУТ. Спазени са специалните административни правила, регламентирани в ал.2 на цитирания акт. Началото на процедурата е поставена с констативен акт, а не както се твърди с констативен протокол. Длъжностите лица, съставили акта, притежават съответната компетентност. В констатирания акт е обективирано фактическото положение. Актът е надлежно връчен и въз основа на него е издадена обжалваната заповед. В самата заповед са обсъдени подаденото възражение и приложените към него писмени доказателства от ЕТ „Интер - Д.Б.“. Съответно не са налице твърдените в жалбата липса на мотиви и текста, който е, че не са взети под внимание възраженията, направени пред кмета на община Несебър. Констативният акт и издадената заповед са връчени на седалището и адрес на управление на ЕТ „Интер - Д.Б.“, като данните са взети от търговския регистър към датата на съставяне на съответните документи. По отношение на цитирания чл.15 от Закона за черноморското крайбрежие и твърдението на жалбоподателя, че оспорената заповед противоречи на този член и че изпълнението й ще представлява нарушение, считаме, че същото е неоснователно и неотносимо. Тъй като самият чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие забранява строително-монтажни работи, а не премахване на незаконосъобразно поставени преместваеми обекти. Предвид изложеното още веднъж моля да постановите съдебно решение, с което да оставите в сила оспорената заповед и да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да ми бъдат присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: