Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     325                   от 27.02.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 23 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Фигаро“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, ***, представлявано от И.И.М. – управител и съдебен адрес за връчване на призовки и книжа гр. Бургас, ул. „Съединение“ *** – адв. И.С. против Решение № 1740/24.11.2016 г., постановено по НАХД № 5507/2016 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 941/09.05.2016 г., издадено от Директора на ТД на НАП Бургас, с което на касационния жалбоподател за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18) във връзка с чл. 118, ал. 1 от  Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) и на основание  чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Твърди се, че решението е незаконосъобразно като постановено при неправилно приложение на закона. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касационният жалбоподател не се представлява. Представя писмена молба по хода на делото.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Фигаро“ ООД против Наказателно постановление № 941/09.05.2016 г., издадено от Директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1, ал. 1 от Наредба № Н-18 на търговеца е наложена имуществена санкция от 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че търговецът не е изпълнил задълженията си, визирани в чл. 185, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл.  25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г., като не е издал касова бележка за извършената продажба. Изложени са мотиви във връзка с приложимостта на чл. 28 от ЗАНН към конкретния случай.

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд  само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира, че възражението на касатора за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение е основателно.

В касационната жалба е развито оплакването, че изводите на районния съд противоречат на доказателствата по делото и са интерпретирани превратно единствено с цел обосноваване отговорността на дружеството. Оплакването е основателно.

Видно от приложените по делото доказателства, административният орган е съставил два акта за установяване на административно нарушение и съответно са постановени две наказателни постановления за едно и също нарушение. Неправилно първата инстанция е приела, че нарушенията, санкционирани с НП № 941/09.05.2016 г. (предмет на настоящото дело) и това,  за което е издадено НП № 1199/28.06.2016 г. са различни. Основният мотив на районния съд е, че по НП № 1199/28.06.2016 г. сумата от 6,50 лева не е отразена на фискалното устройство в деня на продажбата, а в процесното НП № 941/09.05.2016 г. се описва фактология, която е свързана с неиздаване на касова бележка и именно за това твърдяно нарушение е наложена имуществена санкция на дружеството. Както правилно се сочи в касационната жалба, отразяването на продажбата във фискалното устройство се реализира именно чрез издаване на фискален бон (касова бележка). По тази причина, на практика съдът не е установил, че при еднаква фактология в двете постановления за едно и също административно нарушение на дружеството са наложени две наказания. Предвид факта, че НП № 1199/28.06.2016 г. е влязло в сила и санкцията по него е заплатена доброволно, то второто постановление безспорно следва да се отмени като постановено в противоречие на чл. 17 от ЗАНН, съгласно който никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда.

Този съдебен състав счита, че административнонаказващият орган не е провел пълно и надлежно доказване, поради което описаното в АУАН и в НП нарушение остава и недоказано. В този смисъл, следва да се посочи, че като основание за съставяне и на двете наказателни постановления (оспореното по настоящото дело НП № 941/09.05.2016 год. и НП № 1199/ 28.06.2016 год.) е вписано обстоятелството, че за покупка на стойност 6,50 лева е издадена стокова разписка № 00001569/05.02.2016 год., като за въпросната покупка не е издаден касов бон. В този смисъл, стоковата разписка е писменото доказателство, което обосновава формирания от административнонаказващия орган извод за допуснато административно нарушение. В същото време, стокова разписка № 00001569/05.02.2016 год. не е приложена по делото, поради което извода за извършена на 05.02.2016 год. покупка остава недоказан.

Касационната инстанция намира, че като е достигнал до извод, различен от посочения, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а заедно с него по изложените причини да се отмени и процесното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1740/24.11.2016 г., постановено по НАХД № 5507/2016 г. по описа на Районен съд Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 941/09.05.2016 г., издадено от Директора на ТД на НАП Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                        2.