Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 731

 

гр. Бургас, 18. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар М.В. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 23/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Т. – З.Д.“, БУЛСТАТ 102008089, чрез З.Д. Ж., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Захари Зограф“ **, срещу решение № 1675/02. 12. 2015 г., постановено по административнонаказателно дело № 4641 по описа за 2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 036558/13. 03. 2015 г. на директора на регионална дирекция „контрол на пазара“ за областите Бургас, Сливен и Ямбол при Комисията за защита на потребителите - гр. Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл. 20, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗЗП, на основание чл. 200 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, както и за нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. Жалбоподателят поддържа, че има разминаване в направените в АУАН и НП квалификации на нарушението по чл. 20, ал. 1 от ЗЗП и действителното нарушение, което е по чл. 22, ал. 1 от ЗЗП. Твърди, че районният съд не е мотивирал частта от решението си, според което на жалбоподателя е наложено наказание за нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗП. Твърди, че нарушенията са няколко и не е допустимо те да се кумулират съгласно чл. 18 от ЗАНН, както и че е следвало да бъде приложена нормата на чл. 28 от ЗАНН. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. К.К. В. от АК – Бургас, пледира за отмяна на първоинстанционното решение и отмянана оспореното наказателно постановление. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не се представлява в открито съдебно заседание, не изразява становище по касационната жалба и не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С решението си състав на Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление (НП) № 036558/13. 03. 2015 г. на директора на РД „Контрол на пазара“ за областите Бургас, Сливен и Ямбол при КЗП, с което на ЕТ „Т. - З.Д.“, за нарушение на чл. 20, ал. 1 и за нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) са наложени имуществени санкции в размер на по 300 лева за всяко нарушение, на основание чл. 200 от ЗЗП.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел за безспорно и установено, че при проверката на 26. 11. 2014г. в магазин за хранителни стоки актосъставителят е установил, че ЕТ „Т. – З.Д.“ предлага за продажба разфасовки, пакетирани, с обявен грамаж и съответната продажна цена, но не е обявил цената за единица мярка – за килограм, с което е нарушил нормата на чл. 20, ал. 1 от ЗЗП. Установено било, че ЕТ „Т. – З.Д.“ предлага за продажба разфасовки с обявени продажни цени за разфасовка: шпек салам „Бургас“ – 0.240кг – 2.70 лева – 4 броя; наденица сръбска с топено сирене – 0.250 кг – 2.60 лева – 2 броя; чеснови пилешки хапки – 160 гр. – 2.35 – 2 броя; КФМ луканков салам – 260 гр. – 4.80 лева – 2 броя; кренвирши „Винер“ (КЕН) – 180 гр. – 1.40 лева; свински пържени кюфтета на „Пролет 66“ ООД – 200 гр. – 2.90 лева – 2 броя; сушеница на „Стефанов“ – 80 грама – 1.50 лева – 2 броя. Актосъставителят установил също, че търговецът предлага за продажба пакетирани закуски (геврек, рогче, сиренка, козунак и др.) – общо 13 броя, без да е обявил продажната им цена, с което е нарушил нормата на чл. 15, ал. 1 от ЗЗП, тъй като е бил длъжен да постави на видно място в близост до стоката нейната продажна цена. Въз основа на така установените факти на ЕТ „Т. – З.Д.“ е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушения на чл. 20, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗЗП, въз основа на който е издадено НП, с което на основание чл. 200 от ЗЗП е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, като са му наложени две наказания „имуществена санкция“ от по 300 лева за всяко нарушение. Приел е също, че прилагайки материалния закон и ангажирайки отговорността на жалбоподателя за нарушение по чл. 20, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗЗП, административно-наказващият орган е издал законосъобразно наказателно постановление. По тези съображения съдът е потвърдил оспореното наказателно постановление.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Касационният съдебен състав счита за правилни и законосъобразни изводите на районния съд, че описанието на нарушенията в съставения АУАН и в оспореното наказателно постановление, както и събраните писмени и гласни доказателства, обосновават извод за извършено нарушение по чл. 20, ал. 1 от ЗЗП, както и за нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗП. Наказващият орган правилно е приложил материалния закон и е квалифицирал административните нарушения.

От събраните пред първата инстанция гласни и писмени доказателства, безспорно е установено, че ЕТ „Т. – З.Д.“, в търговския си обект – магазин за хранителни стоки в кв. Долно Езерово, не е обозначил едновременно продажната цена и цената за единица мярка на предлаганите в търговския обект стоки, чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин, с което от обективна страна е нарушена разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от ЗЗП.

Настоящият касационен състав намира за несъстоятелни възраженията, че описаното административно нарушение в т. 1 от наказателното постановление попада под правната квалификация на чл. 22, ал. 1 от ЗЗП. Установено е, че в магазина са предлагани за продажба разфасовки на стоки, което не може да обоснове извод, че следва да се приложи нормата на чл. 22, ал. 1 от ЗЗП. В случая контролните органи са извършили проверка на различни стоки при работен режим на обекта и са установили, че за тези стоки липсва обозначение едновременно на продажна цена и цената за единица мярка на предлаганите в търговския обект стоки чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин. Касаторът е наясно и за кои точно стоки е санкциониран (доколкото същите са описани по вид, грамаж и брой), поради което следва, че е изпълнено изискването на чл. 42, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН и не е допуснато нарушаване правото му на защита.

Неоснователно е и възражението, че по отношение установеното административно нарушение по т. 2, е следвало да бъде приложена нормата на чл. 18 от ЗАНН. Касационният съдебен състав счита, че правилно наказващият орган не е приложил нормата на чл. 18 от ЗАНН, тъй като макар и да са изброени различни пакетирани закуски, то само част от тях са посочени. Последното е неизчерпателно и е направено единствено за да се уточни за какви стоки не е била поставена продажната цена, т.е. за пакетирани закуски, а не е целял да посочва няколко отделни нарушения, респ. да налага административни наказания за тях.

Възраженията на касатора относно неприлагането на чл. 28 от ЗАНН както от наказващия орган, така и от районния съд са неоснователни. Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗЗП, търговецът е длъжен едновременно да обозначи продажната цена и цената за единица мярка на предлаганите в търговския обект стоки чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин. Когато видът на стоката позволява поставянето на етикет, продажната цена може да се обозначи върху етикета всяко. С нормата на чл. 15, ал. 1 от ЗЗП е създадено задължение за търговеца предварително да поставя на видно място в непосредствена близост до стоката нейната продажна цена. Установи се, че към момента на проверката подобно обозначение на цените не е сторено от касатора. В този смисъл всяко от двете нарушения по посочените правни норми е формално, на просто извършване и не е необходимо от тях да са настъпили вредни последици, т.е. да е осъществен вредоносен резултат, за да бъде ангажирана отговорността на нарушителя. Следва, че нарушенията за които е санкциониран касатора не могат да бъдат квалифицирани като маловажни случаи на административни нарушения по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1675/02. 12. 2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 4641 по описа за 2015 година на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.