Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 8 май  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на шестнадесети април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 23/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – А.Г.Р., чрез адвокат М.П., обжалва Решение №1194/18.11.2008 г., постановено по НАХД №2369/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление №02-002227/23.07.2008 г. на  Директора на РД „Автомобилна администрация” – гр. Бургас, с което нарушение на чл. 7, ал. 2 от Регламент /ЕО/ №561/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти /ЕИО/ №3821/1985 г. и /ЕО/ №2135/1998 г. на Съвета и за отмяна на Регламент /ЕИО/ №3820/1985 г. на Съвета, на основание чл. 93, ал. 4 от Закона за автомобилните превози на А.Г.Р. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и за нарушение на чл. 15, §7, буква „а”, І)  от Регламент /ЕИО/ №3821/1985 г. на Съвета на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози му е наложена глоба в размер на 500 лева.

В касационната жалба се излагат подробно доводи за неправилно приложение на материални закон от страна на първоинстанционния съд.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Според първоинстанционния съдебен акт правилно са установени фактите по спора, но съдът неправилно е приложил закона, като е намерил, че издаденото наказателно постановление е материално и процесуално законосъобразно.

Установено е, че на 19.06.2008 година в гр. Бургас около 11.00 часа при извършена проверка на товарен автомобил „Волво”, управляван от Р., контролните органи са констатирали, че на предходната дата – 18.06.2008 г., за период от 24 часа водачът не е ползвал 11 часа или поне 9 часа почивка, както и че не е представил 28 тахографски листа с данни за пътуванията през месеца до датата, на която е извършена проверката. При така установените факти първоинстанционният съд е приел, че Р. е осъществил съставите на административните нарушения така, както са посочени в наказателното постановление и затова правилно е бил санкциониран.

Настоящият състав на съда намира, че при издаване на наказателното постановление по отношение на първото констатирано нарушение, а именно липса на законно установена почивка през определен период от време, административнонаказващият орган неправилно е приложил закона, като е приел, че е осъществена хипотезата на чл. 7, ал. 2 от Регламент 561/ЕО/2006. По отношение на това нарушение съдът изцяло споделя доводите, изложени в касационната жалба, че от така изложените факти в наказателното постановление би могло да се направи извод за евентуално извършено нарушение при хипотезата на чл. 8, §1  и § 2 от този регламент, но не и на чл. 7, ал. 2. Тъй като разпоредбата на чл. 7, ал. 2 предвижда задължение за краткотрайни почивки от 15 или 30 минути, разпределени така, че на всеки четири часа и половина водачът да има почивка от 45 минути. Нормата на чл. 8 изисква за всеки водач на пътно превозно средство в рамките на 24 часа да ползва една дневна почивка, която да е поне 9 часа, но не по-къса от 11 часа. Именно нарушение на тази разпоредба е констатирано с наказателното постановление. Безспорно обаче е налице неправилно приложение на материалния закон от страна на административнонаказващия орган, който порок не може да бъде саниран при последващ осъществен съдебен контрол. На следващо място съдът е приел наличие на достатъчно доказателства, че е извършено и второто нарушение, а именно, че водачът не е представил 28 тахографски листа за предходните дни преди извършване на проверката, а само два такива. В хода на първоинстанционното съдебно дирене са събрани достатъчно доказателства, от които е видно, че касаторът по силата на граждански договор е приел да извърши услуга – транспорт, на 16.06.2008 година. По силата на този договор, за изпълнение на услугата, транспортното средство е следвало да бъде предоставено от възложителя. От тук може да се направи извод, че касаторът не е имал обективна възможност да представи 28 броя тахографски листа, тъй като не е управлявал и не е бил във владение на това моторно превозно средство през предходните дни, т.е. той е представил 2 броя тахографски листа от датата, на която е приел автомобила във връзка със сключения граждански договор. Обстоятелството, че възложителят на работата не е предал на Р. всички тахографски листове за съхранение в автомобила за предходния месец, изключва възможността да се направи извод, че е налице субективния елемент по отношение на констатираното с наказателното постановление нарушение.

По изложените съображения съдът приема, че първоинстанционният съд неправилно е приложил закона и този съдебен акт следва да бъде отменен и вместо него по същество като незаконосъобразно да бъде отменено и потвърденото с решението наказателно постановление.

По тези съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

ОТМЕНЯ  Решение №1194/18.11.2008 г., постановено по НАХД №2369/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №02-002227/23.07.2008 г. на  Директора на РД „Автомобилна администрация” – гр. Бургас, с което нарушение на чл. 7, ал. 2 от Регламент /ЕО/ №561/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 15.03.2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти /ЕИО/ №3821/1985 г. и /ЕО/ №2135/1998 г. на Съвета и за отмяна на Регламент /ЕИО/ №3820/1985 г. на Съвета, на основание чл. 93, ал. 4 от Закона за автомобилните превози на А.Г.Р. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и за нарушение на чл. 15, §7, буква „а”, І)  от Регламент /ЕИО/ №3821/1985 г. на Съвета на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози му е наложена глоба в размер на 500 лева.

 

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………

 

                                                                                     ………………………………………