ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На двадесет и първи март                         две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 239 по описа за 2018 година.                 

 

  На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Н.П.А., редовно призован,  не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. , с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№3201/19.03.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Проданова, в която заявява, че не възразява да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Поддържа жалбата, както и доказателствените искания направени в нея, като прави искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза с формулирани въпроси, приложени към молбата. Към молбата е приложено  и пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано жалба Н.П.А. против решение № 5/03.01.2018г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, с което е потвърден в обжалваната част ревизионен акт № Р-0200016002302-091-001/16.10.2017г. на орган по приходите при ТД на НАП Бургас, а именно относно допълнително вменените задължения по ДДФЛ в размер на 5 614,21лв. и лихви в размер на 1 975.05лв. за отчетната 2013г. и ДДФЛ в размер на 10 911лв и лихви – 2632.78лв. за отчетната 2014г.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

         

         На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици,

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка и представените  от мен в настоящото съдебно заседание доказателства досежно валидността на квалифицираните електронни подписи, с които са издадени ЗВР, РА и РД, ведно с писмо от „Борика” АД със същото съдържание.  Не мога да представя поисканите в жалбата доказателства в днешното съдебно заседание, тъй като същите се намират в архива, но моля за срок да представя същите по делото. Не се противопоставям по искането за експертиза.

 

           Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Т., писмени доказателства.

 

          ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи ревизионната преписка в пълния и обем, ведно с тази по отменения от директора на Д“ОДОП“ Бургас с решение №81/01.04.2016г., ревизионен акт № Р-02000215004044-091-001/11.01.2016г., заедно с ревизионен доклад №02000215004044-092-001/04.12.205година в 7-дневен срок от днес, с препис за другата страна.

 

ДОПУСКА  съдебно-икономическа експертиза,  вещото лице по която след запознаване с материалите по делото и извършването на справки в ТД на НАП и в счетоводството на дружеството-жалбоподател, да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя формулирани в докладваната в днешното съдебно заседание молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването   по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза В. М., който да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018година от 13.40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: