ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 239 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Г.А.Ч., редовно уведомен, се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на ПАМ № ********. на началник сектор ПП към ОДМВР-Бургас.  В представената административна преписка е приложена обжалваната заповед, справка за издадените срещу жалбоподателя НП, справка за контролните точки, заповед за опровамощаване на ответника и част от НП, предмет на оспорената заповед.

След указание на съда, ответникът представи всички наказателни постановления с отбелязване кога същите са влезли в сила, но не представи препис от удостоверението, с което на жалбоподателя са възстановени контролни точки.

С писмо от 20.02.2015г. ответникът е описал фактическата обстановка по издаване на оспорената заповед, като е признал съществуването на това удостоверение.

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата. Държа ответникът да представи екземпляр от удостоверението, тъй като аз твърдя, че това, което се посочва в жалбата е издадено от инструктор Аспарух Иванов Мизов – „СУАБ-СБА – Бургас” ЕООД. Удостоверението е от 2008 г. за възстановяване на тези 13 контролни точки, а първото удостоверение е от 2007 г. Става дума за две различни удостоверения. Аз нямам екземпляри от тези  удостоверения, тъй като те се предават в КАТ и самата фирма дава такъв екземпляр за това, че лицето е преминало такъв курс за възстановяване на контролни точки. Става въпрос за две различни удостоверения от 2007 и 2008 г. и затова държа КАТ да представи екземпляр, за да представим доказателства в тази насока.

В останалата част жалбата поддържам изцяло.

Други доказателствени искания към настоящия момент нямам. Запознат съм с наказателните постановления приложени по преписката. Не оспорвам, че те са издадени на моя доверител. По всички наказателни постановления санкциите, които са наложени, са заплатени от моя доверител.

 

Съдът предвид направеното уточнение от страна на пълномощника на жалбоподателя и с оглед обстоятелството, че въпреки указанието дадено на ответника с разпореждане от 13.02.2015 г. да представи удостоверението, с което на Г.Ч. са възстановени контролни точки, това указание не е изпълнено. Намери, че следва да задължи ответника да представи това удостоверение в 7-дневен срок още повече, че същият го е цитирал в писмото си от 20.02.2015 г. На ответника следва да се укаже, че ако не представи това удостоверение, ще му бъде наложена глоба.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени допълнително от ответника и докладвани в днешно съдебно заседание.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок да представи удостоверение рег. № *******г., съгласно което жалбоподателят Г.А.Ч. е получил 13 контролни точки.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.04.2015 г. от 9.30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: