ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети април                                две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 239 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПАЛИС 60” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от „ПАЛИС 60” ЕООД с ЕИК ***, представлявано от П. П. Г., със седалище и адрес на управление: гр.***, жалба против Заповед №1118/08.09.2011г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка „затваряне на обект” – пункт на „Еврофутбол”, находящ се в гр.***,  за срок от един месец и е забранен достъпът до обекта, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, немотивирана, издадена в нарушение на процесуалните правила и в противоречие с целта на закона. С жалбата се иска присъждане на разноските по делото, включително и адвокатски хонорар.

АДВОКАТ П.: Моля да приемете по делото определение № 81 на Административен съд Бургас по дело за отмяна предварителното изпълнение на заповедта; жалбата срещу разпореждането и жалбата срещу наказателното постановление.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт писмени документи, допълнително представените от ответника с молби, съдържащи опис на тях, находящи се на  л. 31 и л. 38 от материалите по делото, и днес представените от адвокат П. писмени документи, описани по-горе в протокола.

С оглед липсата на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да отмените като незаконосъобразна Заповед № 1118/08.09.2011 г. на Директора на ТД на НАП Бургас на посочените в жалбата основания.

Представям списък на разноските. Моля да ми предоставите възможност да представя писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: