Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1184             05.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 239 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Ентуртранс” ООД, гр.Бургас; със съдебен адрес за призоваване и връчване на книжа гр.*** против решение №17/10.01.2012г. постановено по НАХД №3380/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №22-0000588/08.09.2011г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл.10, ал.2, изречение първо от Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл.104а, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложена глоба в размер на 1000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени процесното наказателно постановление.  Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява, не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Ентуртранс” ООД, гр.Бургас против наказателно постановление №22-0000588/08.09.2011г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл.10, ал.2, изречение първо от Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл.104а, ал.1 от ЗАП е наложена глоба в размер на 1000 лева.  Първоинстанционният съд е приел, че не се установяват нарушения на процесуалните правила, които да са от естество да ограничат правото на защита на жалбоподателя и които единствено са основание за отмяна на наказателното постановление.  В обжалваното постановление са описани обстоятелствата, при които е извършено тези нарушения в съответствие с констатираното със съставения АУАН, и същите са правилно квалифицирани, като нарушените законови разпоредби са посочени както в АУАН и НП. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган.

 При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка, но въз основа на събраните доказателства е формирал неправилни правни изводи.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Неоснователни са твърденията в касационната жалба за наличие на съществени нарушения на съдопроизводствените правила при постановяване на атакуваното решение, но тези за допуснати нарушения на материалния закон, съдът намира за основателни.

Нормата на чл.10, ал.2, изречение първо от Наредба №33/03.11.1999г. изисква при настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл.9 и по чл.7, ал.7, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и прави писмено искане за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.

В разглеждания в настоящото производство санкционен акт – НП не е описано точното обстоятелство, при настъпването на което касаторът е следвало да заяви в 30—дневен срок от появата на същото. Този пропуск от една страна възпрепятства контрола относно наличието на конкретното обстоятелство, а от друга и служебните задължения за проверка изтичането на давностните срокове по ЗАНН.

На трето място обстоятелствата, удостоверени с документите по чл.9 и по чл.7, ал.7 от Наредба №33/03-11.2009г. са множество и при появата на всяко едно от тях започва да тече отделен 30-дневен срок, като наличието на повече от едно подобни обстоятелства и пропуск на касатора да заяви всяко едно от тях, налице е задължение за АНО да санкционира с отделно наказания всяко от тези нарушения. Обратното би значело допускане на съществено процесуално нарушение на разпоредбата на чл.18 от ЗАНН.

Независимо от изложеното, Съдът намира, че не е допуснато съществено нарушение от районния съд относно изписването на термина имуществена санкция вместо термина глоба, тъй като оспореното наказателно постановление е точно идентифицирано чрез номер и дата.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да бъде отменено.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №17/10.01.2012г. постановено по НАХД №3380/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №22-0000588/08.09.2011г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл.10, ал.2, изречение първо от Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл.104а, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложена глоба в размер на 1000 лева и вместо него ПОСТАНОВИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №22-0000588/08.09.2011г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл.10, ал.2, изречение първо от Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл.104а, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е наложена глоба в размер на 1000 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.