ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На петнадесети април                                        две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно дело номер 239 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Г.В.К., редовно призован, явява се лично и като пълномощник на жалбоподателите В.К., Г.Б. и Л.Н..

         ОТВЕТНИКЪТ – Общински съвет гр. Царево, редовно призован, представлява се от адв. О., с пълномощно от днес.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. В лично качество сме подали жалбата, а не като членове на органа, постановил процесното решение.

         Да се приемат представените доказателства. Други искания по доказателствата нямам.

         АДВ. О.: Считам жалбите за недопустими, а евентуално и за неоснователни. С оглед упражняване правото на защита на ответника, моля да задължите жалбоподателите да отговорят на какво основание оспорват законосъобразността на процесното решение.

         АДВ. К.: Основанието за обжалване съм го посочил в жалбата и то е нарушение на чл. 62 и 66 от ЗМДТ. Ние твърдим, че в решението са включени разходи за дейности, които следва да бъдат финансирани от такса смет, които са извън лимитативно изброените по чл. 62 от ЗМДТ. Имам предвид дейността поддържане на зелени площи. Не става въпрос за чистотата, а за поддържане на зелени площи. За тази дейност има отделна сума, различна от сумата за поддържане на чистотата на обществени места, алеи, паркове. Решението, прието в този вид, е незаконосъобразно, тъй като касае финансиране на дейности извън посочените в чл. 62 от ЗМДТ. Поддържането на зелените площи не е предвидено като дейност да бъде финансирана с такса за битови отпадъци.

         АДВ. О.: Моето становище е, че се оспорва решение по целесъобразност и евентуално считаме, че възраженията на жалбоподателите са резултат от неправилното тълкуване на материално-правните норми на ЗМДТ.

         АДВ. К.: Оттеглям искането за представяне на решението на Общински съвет Царево за определяне на размера на таксите за битови отпадъци за изтеклата година.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Касае се за принципен правен спор, свързан с правилното приложение на чл. 62 и 66 от ЗМДТ. Поддържам изцяло изложеното в жалбата. Поддържането на зелени площи и алеи като дейност е различна от поддържането на чистотата на обществени места, включително и за тези площи и цели финансирането в противоречие с чл. 62 и 66 от ЗМДТ. Моля да ни бъдат присъдени разноски за тази инстанция.

         АДВ. О.: Считаме, че жалбата е недопустима. ВАС нееднократно е подчертавал, че членовете на административния орган нямат право да обжалват решенията на този орган, независимо от начина, по който те са гласували. Моля да имате предвид ТР № 1/06 г. по ТД № 1/06 г., където е изразено становището на съда в този смисъл. Евентуално считам жалбата за неоснователна. В ЗМДТ е използвана терминологията поддържане на зелени площи като обозначаване на услугата, срещу която се дължи заплащане на такса за битови отпадъци, а никъде в закона не се прави разлика между поддържане на зелени площи в смисъл на озеленяване и подстригване на храсти. Законът говори за поддържане на зелени площи, което означава, че под този термин трябва да се разбират всички действия, които са необходими както за почистването, така и осигуряването на естетичния външен вид на тези площи. За информация на съда представям едно от определенията, които ВАС е постановявал в подобни случаи на обжалване на решение на общинските съвети. Не се представят никакви доказателства за личния правен интерес на жалбоподателите.

         АДВ. К.: В устните състезания процесуалният представител на ответника за първи път навежда доводи за липса на правен интерес на жалбоподателите. Затова аз моля да отмените определението за приключване събирането на доказателства и моля да ми бъде дадена възможност да представя писмени доказателства за това, че четиримата жалбоподатели сме данъчно задължени лица по ЗМДТ към община Царево.

 

Съдът намира за основателно искането на адв. К., поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ОТМЕНЯ протоколното определение за приключване на събирането на доказателствата и даване ход на делото по същество.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на адв. К. в срок до следващо съдебно заседание да представи доказателства, че жалбоподателите са данъчно задължени лица по ЗМДТ към Община Царево.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2009 г. – 14,30 ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: