ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети март                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2399 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:12 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ХЕЛИО-ТУР-С” АД, редовно уведомен, не се явява представляващия. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община С., редовно уведомен, не се явява представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ******** на кмета на Община С. за премахване на незаконен строеж „дървено бунгало“, находящ се ПИ № *****, м. „П.”, землище на гр. С..

В съдебно заседание на 06.02.2015 г. съдът изиска справка от ТД на НАП справка за наетите по трудово правоотношение лица от жалбоподателя, която беше представена на делото на 06.03.2015 г.

 

АДВ. С.: Поддържам искането за назначаване на поисканата с жалбата срещу заповедта на кмета на Община С. съдебно-техническа експертиза с въпроси, които са поставени в същата, като отговори и на въпроса дали процесният имот е бил законен или е следвало да бъде премахнат?

Искането ми е свързано с произнасянето на съда по същество, тъй като се твърди, че заповедта не е връчена на твърдяната от Община С. дата.

Моля да допуснете и свидетелски показания за следващо съдебно заседание, с които да установим кога е построен процесният имот, от кой е построен. Ние ще доведем свидетеля.

По отношение на разпита на главния архитект на Община С., това искане ще го направим в зависимост от експертизата, тъй като тя може да се установи и да даде отговор на всички въпроси и да не разстройваме работата на главния архитект.

Моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, с което да се снабдим с друго такова от Служба „ПБЗН” за възникналите пожари в сградата на Община С. и наводнения от 1980 г. до сега. Установило се е и пред БОС, че такива пожари и наводнения е имало.

Нямаме искане за прилагане на административната преписка. Тя вече е приложена към делото.

По отношение на последното искане за представяне на документите от фирмата-изпълнител на дейностите по събаряне на процесното бунгало, искането го правим във връзка с това, че сградите са премахнати преди да е влязла в сила заповедта на кмета на Община С. за премахването им.

 

Съдът по отношение на направените доказателствени искания намери, че следва да допусне извършването на поисканата съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице-архитект, което да отговори на поставените въпроси.

Следва да се даде възможност на жалбоподателя да ангажира свидетелски показания във връзка с установяване на факти и обстоятелства по делото, като за това бъде допуснат до разпит един свидетел в режим на довеждане.

Административната преписка е приложена по делото и не следва да се изисква отново.

Следва да се издаде исканото съдебно удостоверение на жалбоподателя, за да се удостоверят възникналите пожари и наводнения, а по отношение задължаването на Община С. да представи документацията за избор на фирма-изпълнител по събаряне на процесното бунгало, съдът счете, че обстоятелството дали законно изпълнителят на дейностите по събаряне в общината е извършил това, не оказва пряко влияние върху законосъобразността на конкретния атакуван административен акт, поради което това искане следва да бъде оставено без уважение.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представената административна преписка, както и изпратената справка от ТД на НАП.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на поставените в жалбата въпроси, уточнени от адв. С. в днешно съдебно заседание. Експертизата да се извърши от вещото лице арх. В.Д. след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

         ДОПУСКА до разпит един свидетел в условията на довеждане за следващо съдебно заседание от страна на жалбоподателя.

         ДОПУСКА издаването на посоченото съдебно удостоверение на жалбоподателя след внасяне на съответна държавна такса.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя да се задължи Община С. да представи документацията за избор на фирма-изпълнител на дейностите по събаряне на процесното бунгало.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2015 от 9,40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: