ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2398 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Хелио тур С” АД, редовно призован, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното заседание и задължението, което беше вменено на кмета на община Созопол, по делото е постъпила административната преписка с опис на л.17 и сл.

АДВОКАТ С. – Имам искания по доказателствата, посочени са в жалбата и които съм повторил в нарочна молба.

Направихме справка в архивите на „Булгартабак холдинг” в гр.Хасково, където е седалището на фирмата, при което се установи, че процесните бунгалата не са заприходени към активите на дружеството, поради което ние претендираме, че сме собственици на тях, в т.ч. и на процесното бунгало. Това е основанието ни за обжалване и е съобразено с направеното изявление.

От молбата с доказателствените искания се отказвам от посочените доказателства по т.5 и т.6, както и въпроса дали процесното бунгало е включен в ДМА на Булгартабак холдинг”.

Оттеглям и третото искане по доказателствата, да бъде допуснат до разпит главния архитект на Община Созопол.

Свидетелят, който искаме да доведем е Д.Р., служител на „Хелио тур С” АД.

Заявявам, че бунгалото е съборено.

 

По доказателствените искания на жалбоподателя отразени в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание съдът счита, че част от въпросите зададени към вещото лице са допустими и относими към спора, но друга част са правни по своя характер и не са от компетентността на вещото лице. Съществуват и въпроси, чието доказване се извършва с писмени доказателства, а не посредством експертизата. По тази причина съдът счита, че въпрос от 1 до 4, отбелязани от съда в молбата с арабски цифри в кръгче, са допустими и относими към спора. Въпрос №5, а именно „включено ли е процесното бунгало в ДМА на дружеството и кога от кого”, следва да се докаже с представяне на писмени доказателства от самия жалбоподател. Същото се отнася и за въпрос № 6 – „Дали бунгалото е било предмет на приватизационна сделка“.

Въпрос №7 като част от въпросите поставени към съдебно-техническата експертиза следва да бъде допуснат.

По отношение на въпрос 8, процесуалния представител го оттегли в съдебно заседание.

Въпрос №9 е правен. За да бъде отговорено на този въпрос вещото лице следва да опише конструкцията на бунгалото, как е закрепено за земята и какво е неговото предназначение. По тази причина въпросът следва да се трансформира по следния начин: вещото лице да опише от какво е изградено процесното бунгало, каква е неговата конструкция, как е закрепено за земята и какво е предназначението му.

Въпроси № 10, 11 и 13 са относими и допустими.

Относно въпрос 14 - 15 въпросът е правен, за това вещото лице следва да посочи, дали бунгалото, предмет на процесната заповед е било предвидено по действащия към изграждането му план или по този, който към настоящия момент устройва имота.

Вещото лице следва да отговори и на въпрос 16 и 17.

 

По изложени мотиви и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши проверка на място и в техническа служба на съответната община, да даде заключение по въпросите формулирани от адвокат С. в нарочна молба, като се съобрази с корекцията извършена от съда в мотивите към настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице П.Ш., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА до разпит в условия на довеждане в следващото съдебно заседание свидетеля Д.Р., с показанията на който ще се установява дали процесното бунгало е идентично с останалите на терена други запазени бунгала, както и кога е изградено процесното бунгало.

 

По отношение на исканията под №№4, 5 и 6 съдът счита, че искане № 4 се припокрива с един от въпросите зададени към вещото лице, а искане 5 и 6 са изпълнени.

Относно искане №7 съдът счита, че с гласни доказателствени средства не може да се установи твърдението за наличие на строителна документация. Това обстоятелство следва да се докаже с писмени доказателства.

По отношение на искане № 8 съдът се произнесе чрез допускане до разпит на свидетеля Р.

Въпрос №9 е неотносим към спора, доколкото предмет на настоящото дело е заповедта на кмета за премахване на незаконния строеж.

По изложените съображения във връзка с останалите доказателствени искания.

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ исканията под №№4, 5, 6, 7, 8 и 9 от представената в днешното съдебно заседание писмена молба на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.10.2015г. от 11.55ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: