ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2398 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С” АД, редовно призован, не се явява представител.

За ответника - кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Й., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице П.Ш..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото вчера е постъпила молба от адвокат С., с която иска делото да бъде отложено за друга дата поради това, че той е ангажиран по въззивно гр.д.№ 526/2014г. по описа на Окръжен съд Шумен, представил е призовка, а същевременно изпълнителния директор на дружеството г-жа Евгения Илиева също е възпрепятствана да се яви, като за нея е представена заповед за командировка за национално съвещание.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Й. – Искам да се даде ход в днешното съдебно заседание първо защото е видно, че става дума за юридическо лице, за което мисля, че е ноторен факт за настоящия съдебен състав, разполага и с други юристи, за които не е доказана правна пречка за процесуално представителство в днешното съдебно заседание. Нямам други възражения. Юридическото лице може да се представлява и от други упълномощени лица, и считам, че няма процесуални пречки да се даде ход на делото, още повече, че става дума за събиране на доказателства, а именно изслушване на съдебно-техническа експертиза, което заключение е депозирано по-рано и няма пречки това.    Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

Съдът счита, че не са налице пречки за даване ход на делото въпреки молбата на адвокат С., защото разпоредбата на чл.139, ал.1 от АПК изисква не просто страната и пълномощника да не могат да се явят в съдебно заседание, но и препятствието, поради което те не могат да се явят, да е внезапно и да не може да се отстрани.

В случая призовката от шуменския окръжен съд е пристигнала в края на м.септември 2015г. и до днешното съдебно заседание страната е имала възможност да организира защитата си чрез ангажиране на други процесуални представители, които да се явят по делото. Съдът счита, че пречката за изпълнителния директор също не е от внезапен и непреодолим характер.

По тези съображения и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 20.10.2015г., което е извън 7-дневния срок по ГПК.

 

АДВОКАТ Й. – Предоставям на съда, но не възразявам да се изслуша експертизата, въпреки че не е представена в срок.

 

Съдът счита, че поради отсъствието на законен или упълномощен представител на жалбоподателя, който да направи изявление дали е запознат със заключението, вещото лице не може да бъде разпитано в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Й. – Представям и моля да приемете като доказателства по делото Акт № 656/04.07.1994г. за Държавна собственост на недвижим имот, ведно с приложения към него от четири страници, както и Акт за държавна собственост № 226/11.09.1996г. ведно с приложение към него от 3 страници и Акт № 227/12.09.1996г., от които се доказва категорично собствеността на жалбоподателя върху процесните бунгала, както и други сгради и съоръжения на територията на съответните къмпинги. Именно тези доказателства, с които е разполага и община Созопол са мотивирали кмета да вмени задължение за премахване на незаконното строителство на жалбоподателя и предвид, че същият не е изпълнил това доброволно, е било предвидено предварително изпълнение на заповедта.

Държа да уточня, че към настоящия момент процесните бунгала и конкретното бунгало е премахнато. Съответно приложени са доказателства кой е извършил премахването и в този смисъл моля да се имат предвид и днес представените доказателства с цел установяване на съответно собственика и ползвателя на бунгалата, за когото произтичат останалите задължения от незаконното строителство.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника Акт №656/04.07.1994г. за държавна собственост на недвижим имот, ведно с приложения към него от четири страници, Акт за държавна собственост № 226/11.09.1996г., ведно с приложение към него от 3 страници и Акт № 227/12.09.1996г.

 

Поради необходимостта от изслушване на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.12.2015г. от 9.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно уведомени, вещото лице уведомено в с.з.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: