ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2397 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.М.М., редовно призован  се  представлява от адв.М. с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление Приморско към ОД на МВР - Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

В залата се явява прокурор Андрей Червеняков от  Окръжна Прокуратура – Бургас, който на основание чл. 16 от АПК предявява искане за конституиране на Прокуратурата на Република България  като страна в производството.

Съдът счита, че искането на прокурора е основателно с оглед защитата на обществения интерес и естеството на спорното отношение. Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.М.М. против заповед рег. № 4635з-52/12.07.2017 г. на началник на РУ Приморско, с която му е отнето в полза на държавата личното му оръжие пистолет „Зиг Зауер З-239“ кал.9х9, № SA.

АДВ. М.: Поддържам жалбата. Становището на жалбоподателят е, че същият не е уведомяван за постановлението, с което е прекратено образуваното наказателно производство. Същият е узнал за така издаденото постановление едва месец юни 2017г., непосредствено след което е подал и искането за възстановяване на притежаваното от него оръжие. Не е уведомяван за така изготвеното постановление и от лицето, което е посочено като адресат-получател,  мисля, че беше адв. С..  Адв. С. не е бил упълномощаван. Нямам данни да е бил упълномощаван от жалбоподателя за получаването на това постановление, а още повече адрес, на който е изпратено постановлението, не е посочен като адрес за кореспонденция. Адресът на получателя е адресът на адв. С.. Постановлението е получил и друго неупълномощено лице - П.Я.. Имам писмени нейни обяснения, които няма как да бъдат приобщени, затова моля да допуснете до разпит това лице при довеждане. Лицето П.Я. ще обясни получило ли е това писмо, уведомило ли е жалбоподателя М. и ако не е – защо. Също така това вече е порок - това е основание за неправилност на издадената заповед, касаеща връчването на постановлението, тъй като не е изпратено на адрес, посочен като настоящ в самото досъдебно производство, а именно - в гр. Стара Загора. Също моля да допуснете още един свидетел, който да докаже кога жалбоподателят е узнал за това постановление. Този  свидетел е лицето, с което жалбоподателят живее на съпружески начала.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  Жалбата е  процесуално допустима. Не възразявам срещу исканите доказателства същите да бъдат допуснати. С оглед разпита на свидетелите, считам че в случая следва да бъде изискана справка от Прокуратурата, издала съответния прокурорски акт, с въпрос - кога е влязло в сила това наказателно постановление, тъй като административният орган няма как да се базира на прокурорски акт във връзка с неговото влизане в сила, тъй като не е запознат с останалата процедура.

По направените процесуални искания от страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ЗАДЪЛЖАВА началника на РУ - Приморско на МВР да представи по делото заверено копие от досъдебно производство № 4635зм-213/15 по описа на РУ – гр. Приморско.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели, доведени от жалбоподателя,  с които да се установяват доказателствата, заявени от процесуалния му представител в днешното съдебно заседание.

Съдът счита че не следва да приключва събирането на доказателствата, затова

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.01.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: