ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2397 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛят И.П.С., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛят Ж.Г.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. К., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Управление на общинска собственост“ при община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

юк. Д.: Не следва да бъде даван ход на делото. На първо място считам, че няма обособен конкретен предмет за образуване на съдебно производство. На второ място, ако такъв може евентуално да бъде извлечен от зададените въпроси, те също не могат да формулират годен за съдебния процес предмет на основания, които са посочени в тях. На следващо място административният орган никога не е получавал заявление по чл. 25 ЗДОИ и никога такова заявление не е съдържало необходимите реквизити по смисъла на закона – чл. 2 и чл. 25 от закона. Зададени са някакви въпроси, които не касаят обществения живот.

 

 

С оглед становището на страните и като взе предвид възражението на процесуалния представител на ответника съдът намира, че по своята същност така заявеното възражение е по-скоро по същество на спора, а не по неговата допустимост.

 

С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото  е образувано по повод жалба от И.П.С. и Ж.Г.С. против отказ на директора на дирекция „ Управление на общинска собственост“ при община Бургас за достъп до обществена информация.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. Д.: Оспорвам изцяло подадената жалба. Считам същата за недопустима, а в условията на алтернатива за неоснователна и недоказана. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Приключва събирането на доказателства;

Дава ход на делото по същество:

 

адв. К.: Уважаеми господин председател, моля да уважите подадената жалба срещу отказа на общинската администрация за осигуряване на достъп до информация, която според мен е обществена. Тази информация трябва да бъде качена в интернет и да бъде достъпна за гражданите, но и при стария, и при новия кмет тя е пазена в голяма тайна. Това е така може би, за да се правят манипулации с тази общинска собственост. Моля да ни предоставите срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

 

юк. Д.: Уважаеми господин председател, не разбирам дали производството е по ЗДОИ. Ако е такова то считам, че предметът му е неясен и исканата информация няма такъв характер съгласно чл. 2 здои.

Ако то представлява искане от заинтересовано лице, каквото считам е жалбоподателят, то по реда на ЗУТ и съответно апк лицето може да поиска да се запознае с преписката, по отношение на която има искане. Жалбоподателят го е направил, предоставена му е възможност да се запознае с нея и да получи копие от същата. Редът обаче е друг и той не съответства по това производство. Предвид обстоятелството, че план за регулация не е приложен, се следва процедурата на чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ и жалбоподателят с останалите собственици могат да подадат заявление за изменение на план, одобрен 1999 г.

Още веднъж казвам, че за мен остава неизяснен предметът на спора в настоящето производство. В процесния имот, за който се говори в жалбата, няма общинска собственост и затова не можем да дадем информация. Там са частни имоти, за които ние нямаме информация. На исканията на жалбоподателя е отговорено с три писма, които моля да бъдат съобразени при постановяване на съдебния акт, както и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя на процесуалния представител на жалбоподателите 7-дневен срок, считано от днес, в който срок може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: