ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети октомври                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2397 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С” АД, редовно уведомен, се представлява от адв.М. С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Г.Б..

 

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

 

                  Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         КОНСТАТИРА, че изготвената по делото съдебно-техническа експертиза е депозирана в предвидения от закона срок, поради което съдът          ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Инж.С.  Г.Б. - 65г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам, ведно с приложенията  към него.

         Адв.С.: В отговора на въпрос 15 сте посочили, че не може категорично да се каже дали Строително разрешение № 54 E за процесните имоти, в случая бунгало. В следващата точка посочвате, че давате категорично становище, че обектът е незаконен и е върху земеделска земя.

         Да обясните с оглед на следното: не са незаконни строежите върху земеделска земя, които са издадени по чл.120, ал.4 от ППЗТСУ и касаят временни строежи върху земеделски земи, където не се иска промяна на статута.

         Имаме спечелени дела пред съда, в които на база на издадено строително разрешение по този чл.120 от ППЗТСУ, има извършено строителство върху земеделска земя. След като не може да установите категорично дали има или не строително разрешение за процесния имот, как давате категорично становище, че  строежът е незаконен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във връзка с поставения въпрос искам да перифразирам втората част от отговора и моля да бъде записано:

         Обектът представлява строеж в земеделска земя. Има разрешение за строеж, в което са  посочени 70 броя бунгала, които като площ не отговарят на процесното.

         Адв.С.: В строителното разрешение няма посочени площи.

 

СЪДЪТ към адв.С.:  Представете това разрешение за строеж на съда.

Адв.С.: Не мога да го представя в момента. Задачата на вещото лице беше свързана с това разрешение и тя се е запознала с него. ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Открих два акта за собственост, копие от които представям. Единият е с № 656 от 1994г. В приложение към акта на к-г „Каваци” са записани 70 броя бунгала, единични, дървени. Това е записано  по т.2.

Вторият акт е № 226 от 1996г. и № 227/1996г, отново с приложение към акт № 226. (На втората страница на акта съдът отбелязва показаното от вещото лице - площи с 31.2 и 16.6). Като по площ тези бунгала не отговарят на процесното бунгало, което е с площ 24.5 кв.м.

 

Адв.С.: В Строително разрешение № 54 за 70 броя бунгала има ли площ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма площи, както и ситуационна скица, от която да се види какви точно са бунгалата и затова не мога категорично да кажа дали тези 10 бунгала, които са съборени, влизат в това строително разрешение.

 

Адв.С.: Вие видяхте ли това Строително разрешение № 54 в общината?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разрешението за строеж не съм го видяла в общината, видяла съм го по други дела на този съд, но си е действащо разрешение и аз лично съм го видяла. Разрешението за строеж е с № 54/21.11.1986г. и е издадено на ТК „Балкантурист” по смисъла на чл.120 от ППЗТСУ, като разрешение за временно строителство. Това съм отбелязала в отговор на въпрос 18 от заключението.

 

Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице, но оспорвам заключението, като моля във връзка с оспорването да допуснете извършване на тройна експертиза, която да отговори на същите въпроси, поставени към единичната и на още няколко въпроса.

 Ние знаем от взаимоотношенията си с Община Созопол и с „Булгартабак холдинг”, че процесните бунгала са включени в капитала и на „Булгартабак холдинг”, както и в нашите сметки 201 и 203. В тази връзка моля тройната експертиза да отговори на въпроса има ли издадено от Община Созопол строително разрешение на „Булгартабак холдинг” АД и същото дали е включено в активите на „Булгартабак холдинг”, в случай, че се окаже, че няма строително разрешение и защо заповедта се издава на „Хелио-тур-с”, а не се издава на „Булгартабак”, с какви мотиви и в тази връзка ще искам и разпити на свидетели.

Моля също така Община Созопол да отговори кои бунгала са включени в Разрешение за строеж № 54/1986г., тъй като те поетапно събарят всички бунгала и накрая ще се окаже, че има издадено разрешение за 70 бунгала, а всички бунгала са незаконни, което е абсурд.

Представям и моля да приемете едно писмо от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”, от което става ясно, че има изгорели архиви на Община Созопол. В тази връзка за доказване на фактите, че има строително разрешение и че има строителна документация, моля да се допусне до разпит г-н П.Р. или кмета на Община Созопол, който ще бъде избран, както и главния архитект на общината, които да отговорят на въпросите кои са изгорелите архиви; имало ли е първоначално издадени строителни разрешения за съборените вече бунгала; имало ли е цялостен проект за изграждането на к-г „Каваци”.

В тази връзка моля да допуснете при режим на призоваване проектантите на к-г „Каваци”. Уточнявам, че във връзка с един съборен ресторант „Смокиня” в района на к-г „Каваци”, разследващ полицай П.М. от Първо РПУ-гр.Бургас се свърза с проектантите на къмпинга, проведе разговор с тях пред мен и те са установени. В тази връзка моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдя от Първо РПУ-Бургас с адрес на проектантите на къмпинга, които разследващият полицай е установил, за да може съдът да ги призове и да ги разпитаме, за да се установи, че съборените вече бунгала са изградени законно.

Много държа да бъдат допуснати справедливите ми доказателствени искания.

Когато има изгубени или унищожени документи, със свидетелски показания може да възстанови тяхното съдържание съгласно чл.165, ал.1 от ГПК. Тъй като писмото, което представих свидетелства за изгубени и унищожени документи, със свидетелски показания ще докажем първо, че документът е изгубен и унищожен и след като се докаже това, със следващия разпит ще възстановим съдържанието на документа.

 

СЪДЪТ към адв.С.: Налично ли е у Вас сега коментираното Разрешение за строеж № 54/1986г.?

Адв.С.: Разрешение за строеж № 54/1986г. е служебно известно на съда по други дела.

СЪДЪТ към адв.С.: На настоящия съдебен състав не е служебно известно. Още веднъж Ви призовавам, ако Разрешение за строеж № 54/1986г. в момента е налично, моля да го представите.

Адв.С.: Представям Строително разрешение № 54/1986г.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 400лв. изцяло от внесения депозит.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание Разрешение за строеж № 54/21.11.1986г.; както и писмо от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” с рег.№ 113/29.11.2001г.; както и писмените доказателства, въз основа на които вещото лице е изготвила експертното заключение и е обосновало своите фактически констатации.

 

 

По доказателствените искания на адв.С., поддържани в днешно съдебно заседание, свързани с назначаване на тричленна съдебно-техническа експертиза, това доказателствено искане съдът счете за неоснователно, като в тази връзка не констатира необходимост от назначаване на тричленна експертиза по делото, като съобрази, че слушаното днес заключение на вещото лице е изготвено достатъчно пълно, обективно, всестранно, напълно съобразено с поставените въпроси.

Доказателствените искания, свързани с депозиране на свидетелски показания, посредством разпит на свидетели в лицето на кмета на Община Созопол и главния архитект на същата община, посредством които да се установи унищожаването на строителна документация, свързана с издаването на представеното Разрешение за строеж № 54/21.11.1986г., както и да се възпроизведе съдържанието на тази документация, за която се претендира, че е била унищожена, съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, като в тази връзка съобрази, че исканото установяване на съдържанието на документи, които са били унищожени не е част от правнозначимите по делото факти, посредством които делото да бъде решено по същество.

 

На същото основание неоснователно е и искането за снабдяване със съдебно удостоверение, посредством което да се установят проектантите изготвили проектната документация свързана с издаването на цитираното разрешение за строеж.

С оглед изложените мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на адв.С. за назначаване на тричленна експертиза по делото; депозиране на свидетелски показания, посредством разпит на свидетели; искането за снабдяване със съдебно удостоверение, посредством което да се установят проектантите изготвили проектната документация свързана с издаването на цитираното разрешение за строеж.

 

 

 

Доказателственото искане свързано с изискване на справка от страна на Община Созопол, в която да се посочи кои бунгала са включени в представеното днес  разрешение за строеж, включително и посредством представянето на схема на разположението на тези бунгала, която схема по някакъв начин да се обвърже с представеното разрешение за строеж, това доказателствено искане съдът намира за основателно, следва да бъде уважено, доколкото посредством същото биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, като посредством тази справка би било възможно да се прецени дали процесното бунгало представлява част от бунгалата, по отношение на които е издадено Разрешение за строеж № 54/1986г.

В същата справка да се посочи дали по отношение на търговското дружество „Булгартабак холдинг” АД има издадено разрешение за строеж в полза на това търговско дружество за поставяне на бунгала.

В случай, ако е възможно, да се посочи каква строителна документация е била унищожена в резултат на възникнал пожар в административната сграда на Община Созопол предвид писмото от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” с рег.№ 113/29.11.2001г.

 

 С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото справка, в която да се посочи кои бунгала са включени в Разрешение за строеж № 54/21.11.1986г., включително и посредством представянето на схема на разположението на тези бунгала, която схема по някакъв начин да се обвърже с представеното разрешение за строеж

В същата справка да се посочи дали по отношение на търговското дружество „Булгартабак холдинг” АД има издадено разрешение за строеж в полза на това търговско дружество за поставяне на бунгала.

В случай, ако е възможно, да се посочи каква строителна документация е била унищожена в резултат на възникнал пожар в административната сграда на Община Созопол предвид писмото от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” с рег.№ 113/29.11.2001г.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства съдът


ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.01.2016г.

от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: