ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми януари                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2397 по описа за 2014 година

На именното повикване в 17.16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С” АД, редовно уведомен, представлява се от адв. М. С., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, представлява се от адв. Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.                                               

 

Съдът ВРЪЧВА копие от заключението по експертизата на адв. С..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило уведомление от кмета на Община Созопол, с което същият е дал отговор на въпросите, поставени от съдебния състав в предходно съдебно заседание.

 

АДВ. С.: Оспорвам съдържанието на този документ. Моля да откриете процедура по оспорването. Оспорвам неговата истинност за това, защото по други дела ние сме изискали и сме представили удостоверение от Районна служба пожарна и аварийна безопасност  - Бургас, от което става ясно, че е имало пожар и е унищожена документация в архива на Община Созопол. Във връзка с оспорването, ние искаме Община Созопол да посочи кои са обектите, включени в Разрешение за строеж № 54/12.11.1986 г., тъй като към него трябва да има и ситуационна схема, които следва да се пазят в Община Созопол. Това строително разрешение е издадено за 70 обекта. Ако не могат да ги посочат, да посочат причините.

Освен това, тъй като тази документация няма да бъде представена от Община Созопол (вероятно поради унищожаване), моля да ми издадете съдебно удостоверение, с което да се снабдя от Министерство на икономиката и туризма със строителната документация за къмпинг „Каваци”, тъй като по линия на масовата приватизация ние сме придобили всички активи и тъй като ги няма в Община Созопол, ние ще ги търсим в това министерство. Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, за да се снабдя с тази документация.

Моля да допуснете до разпит един свидетел при режим на призоваване, като в седмичен срок ще посоча неговото име и адрес. Това са възрастни хора, които са били проектанти по това време. Същите живеят в гр. София. В разговор с тях, разследващият полицай от Първо РУП установи, че е изработена документация и визи за проектиране. В интерес на установяване е дали законно или незаконно е изграден въпросния обект.

Тъй като Община Созопол твърди, че не съхраняват документация, която по закон следва да се намира при тях, моля на основание чл. 165 ГПК да установим съдържанието на този документ със свидетелски показания, както и одобрения проект, въз основа на който е изградено бунгалото и съгласно Разрешение за строеж № 54/12.11.1986 г.

АДВ. Й.: Считаме, че е ирелевантно подобно искане по чл.  165 от ГПК, защото не се сочат конкретни нарушения в документа. Моля да имате предвид, че не се оспорва нито истинността, нито неговата автентичност, а се оспорва единствено и само изложеното в документа съдържание като аргумент за оспорването и други издадени документи от други институции.  В този случай считам, че не са налице предпоставките на чл. 193 от ГПК субсидиарно приложим с чл. 144 АПК. В този смисъл считаме, че това искане е неоснователно. Ще се ползваме от самия документ.

На второ място, каквито вече са и практиките на други състави, свидетелските показания считаме за категорично неотносими, защото със свидетелски показания не могат да се установяват съдържанията на официални писмени документи и да се установяват факти и обстоятелства, които би следвало да се установят с официални писмени документи. В този смисъл е практиката относно доказателствените искания.

На трето място, моля да имате предвид, че делото и исканията на колегата и самото съдебно производство е в рамките на повече от година в процес на събиране на доказателствен материал. Същите подобни искания са правени многократно, дадено е указание от съда за изчерпване на доказателствените искания и такова не е направено, затова считаме, че това е пореден опит да се разтакава делото, защото страната не полага усилия да събира доказателства в подкрепа на твърденията.

Моля да се има предвид, че строителното разрешение и документите, за които се говори, следва да се потърсят от министерството, тъй като са били предмет на приватизационната сделка и жалбоподателя е длъжен да докаже съответствието им във връзка с тяхното придобиване и собственост, макар да твърдеше в началото, че не е собственик. В тази връзка, ще Ви моля да имате предвид, че всички доказателствени искания са неотносими към предмета на спора, който касае законността на строителството на съответния обект – бунгало, предмет на заповедта, което вече е премахнато и което само по себе си е можело да бъде изяснено в един процес, в рамките на една година. В тази връзка, намирам, че съдът следва да прецени евентуалната необходимост от събиране на доказателствени искания, да бъде наложена санкция – глоба, в размер определен от съда, с оглед пореден опит за отлагане на делото.

Моля да се има предвид обстоятелството, че категорично и безспорно се изясниха основните моменти свързани с твърденията на жалбоподателя, че той не е собственик. Моля да се изясни въпроса в какво се състои претенцията на жалбоподателя и ако той твърди, че е собственик, тежестта на доказване при липса на доказателства, които не е представил пред административния орган в хода на административното производство по издаване на акта, лежи върху него. В този смисъл, всички други доказателствени искания свързани със съответния пожар и издаденото от пожарната удостоверение няма никакво отношение към съществото на спора за незаконосъобразност на премахнатото бунгало.

АДВ. С.: В своето изявление аз казах, че оспорваме верността на писмото на Община Созопол. Страната заяви, че ще се ползва от този документ и следва да се открие процедура по неговото оспорване. Относно искането за снабдяване с документи от Министерство на икономиката и туризма, ние заявяваме, че такива документи при приватизацията не ни са предадени и единственото място, където могат да бъдат, е там. Що се отнася до твърденията ни дали сме собственици или не на процесното бунгало, ние заявихме още с жалбата, че сме собственици, но посочихме на съда при установяването на този факт, че в капитала на „Булгартабак холдинг” АД конкретните бунгала са включени в капитала на две ТД. Ние този факт сме го изложили пред съда относно свидетелските показания за възпроизвеждане на официален документ. Не са допустими свидетелски показания освен в случаите, когато се установява, че той е изгубен или унищожен. Установи се в хода на производството, че документите не се съдържат в Община Созопол, което е установено от нас.

 

Съдът, като взе предвид становището на двете страни по доказателствените искания, намира, че следва да приобщи представения по делото отговор от Община Созопол, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмо изх. № 4-11-03-222/06.11.2015 г. на кмета на Община Созопол.

Относно искането за снабдяване с удостоверение, с което жалбоподателят да се снабди със строителната документация от Министерство на икономиката и туризма, съдът намира същото за неоснователно. Жалбоподателят е имал възможност по реда на достъпа до обществена информация да получи информация налице ли са, съществуват ли подобни документи и ако да, да установи същите по индивидуалните им белези. Към настоящия момент той не е положил усилия за това, излага хипотетични становища за съществуването на документи без надлежно да ги индивидуализира.

Относно искането за разпит на свидетели, които да установят съдържанието на официален документ, в настоящото съдебно заседание не се сочи и не се индивидуализира за кой документ, с какви индивидуални белези ще свидетелства свидетеля, както и не се сочи конкретен свидетел, който да притежава знания относно това обстоятелство. Хипотетично се говори за съществуването на такъв.

Относно оспорването на официален документ, а именно приетия в днешно съдебно заседание предвид обстоятелството, че ответната страна заяви, че ще се ползва от него, на основание чл. 193 от ГПК, съдът ОТКРИВА производство по оспорване истинността на отговор на кмета на Община Созопол изх. № 4-11-03-222/06.11.2015 г., като УКАЗВА на жалбоподателя, че е негова тежестта да докаже истинността на документа.

 

АДВ. С.: Моля да ми се издаде съдебно удостоверение, с което да се снабдя от Централен архив гр. София, респективно ТД „Държавен архив” Бургас със строителната документация и визата за проектиране, за които в писмото на кмета на Община Созопол се твърди, че са предадени на архива.

АДВ. Й.: Същите задачи са били поставени още в началото при подаване на жалбата и при поставяне на задачи за експертизата, като конкретни искания по принцип са неотносими към строителната документация и към предмета на спора. Такива в момента не се установят въпреки, че жалбоподателят е имал възможността да се снабди с подобно удостоверение в рамките на една година. Той не е положил усилия за това.

 

Съдът, като взе предвид становището на страната и обстоятелството, че това е поредно доказателство, с което същият цели единствено шиканиране на производството, намира за необходимо да укаже на адв. С. да изчерпи всички свои доказателствени средства в днешно съдебно заседание.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА адв. С. с оглед указанията дадени от съдебния състав за тежестта на доказване и обстоятелствата, да изчерпи всички свои доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

ПРЕДУПРЕЖДАВА адв. С., че при по-нанатъшно протакане на производството на същия ще бъде наложена глоба съобразно разпоредбата на чл.92а ГПК в размер от 50 до 300 лева.

Що се отнася до направеното искане за издаване на съдебно удостоверение, чрез което същият да установи чрез Държавен архив дали се съхраняват документи - строителни книжа, касаещи законността на конкретния предмет на спора, съдът намира същото за основателно, като за издаване на съдебното удостоверение ПРЕДОСТАВЯ еднодневен срок от днес да бъде внесена такса, в размер на 5 лв., по сметка на Административен съд – Бургас.

 

АДВ. С.: Моля да се изиска от трето неучастващо по делото лице, а именно „Булгартабак холдинг” Хасково сметка 203 за сградите, които притежава в къмпинг „Каваци”, в м. „Мапи” с оглед твърдението, че процесното бунгало е включено в капитала на две дружества.

АДВ. Й.: Противопоставям се. Включително и в днешно съдебно заседание, процесуалният представител заяви, че е безспорен факт, че те са собственици на процесното бунгало. Относно собствеността, като се има предвид, че сме в административно производство, в което се установява законосъобразността на административен акт, свързан с незаконно строителство на конкретен обект, което е ирелевантно обстоятелство, тъй като жалбоподателят заявява собственически права над незаконния обект.

 

 По така направеното доказателствено искане, съдът намира същото за неотносимо към предмета на спора, доколкото в настоящото административно производство жалбоподателят категорично е заявил, че е собственик на бунгалото, като липсва дори и индиция за спор за материално право, а в случай, че същият не беше собственик, то той не би имал правен интерес да оспорва събарянето на същото.

Отделно от това, самата сметка 203 не е удостоверяващ документ за собственост.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. С. да бъде изискано от трето неучастващо лице – „Булгартабак холдинг” АД сметка 203.

 

АДВ. С.: Представям писмо от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”, което също е представено от вещото лице, но не е заверено за верността му с оригинала, поради което считам, че отхвърлените доказателствени искания са относими и моля да отмените определението в тази посока, като постановите друго определение, с което да ги допуснете.

АДВ. Й.: Моля да го приобщите към делото, но да бъде изключено от доказателствения материал. При евентуален пожар в архива на общината, който да е относим към съществото на спора и респективно към твърденията с оглед на обстоятелството, че това писмо по никакъв начин не кореспондира с евентуалното твърдение и доказателства за наличие на строителни книжа, включително и за процесното бунгало в общината, което пък от своя страна да го прави значим факт. Моля да имате предвид и обстоятелството, че към действащото законодателство, общината не е имала задължението да съхранява строителната документация.

АДВ. С.: Общината е била длъжна да пази строителната документация.

 

С оглед становищата на страните, представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство, а именно уведомление от Пожарна и аварийна безопасност с рег. № 113/29.11.2001 г. следва да бъде прието като допустимо, а относно основателността, съдът ще се произнесе с окончателния съдебен акт.

Предвид обстоятелството, че в днешно съдебно заседание бяха допуснати и уважени нови доказателствени искания, събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.02.2016 от 15.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 17,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: