ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти февруари            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2397 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16.01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С” АД, редовно уведомен, представлява се от адв. М. С., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, представлява се от адв. Й., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че издаденото на 29.01.2016 г. съдебно удостоверение в полза на жалбоподателя, чрез което същият да се снабди с информация относно това дали се съхраняват документи – строителни книжа, касаещи извършването и законността на строеж „дървено бунгало”, находящо се в ПИ 10647, местността „Мапи”, землището на гр. Созопол не е получено от адв. С. и към датата на днешно съдебно заседание, като същият не излага причини, възпрепятствали го да получи и използва своевременно и по предназначение издаденото съдебно удостоверение.

 

АДВ. Й.: Аз ще Ви моля да приключите събирането на доказателствата предвид това, че страната, която е направила доказателствените искания за съдействие от страна на съда не проявява интерес да се възползва от предоставената й от съда възможност за изясняване на фактическата обстановка и прави опит за шиканиране на производството с непрекъснати доказателствени искания въпреки дадените от съда указания в две от предходните заседания да изчерпи доказателствените си искания,  с оглед на което считам, че това е опит за протакане на производството, шиканиране на процеса, поради което Ви моля и като се има предвид, че многократно страната е можела да се възползва от правото си да доказва твърдяните от нея факти и обстоятелства, а тя не го е направила, моля да се приключи събирането на доказателства.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът като взе предвид становището на ответния орган, както и обстоятелството, че в  предходно съдебно заседание съдът е указал на страната да изчерпи доказателствените си искания, както и го е предупредил, че в случай, че продължава да протака производството, ще му наложи глоба, намира, че процесуалното поведение на жалбоподателя, а именно неполучаване и неизползване на издаденото съдебно удостоверение в периода 29.01.2016 г. - 24.02.2016 г., процесуалният му представител се е дезинтересирал от използване на същото удостоверение, не се явява в днешно съдебно заседание, не сочи извинителни причини за забавата си, поради което съдът намира за необходимо да приключи събирането на доказателства, а доколкото жалбоподателят би се снабдил хипотетично с писмени такива, твърдяни да се съдържат в Държавен архив – Бургас без да са надлежно индивидуализирани, то за същия е налице процесуална възможност да ги представи и пред касационната инстанция, поради което и като взе предвид обстоятелството, че делото е пълно, обективно и всестранно изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана с оглед събраните доказателства, които установяват първо, че процесното бунгало се ползва от жалбоподателя „Хелио-тур-с” АД и че второ, то се води в неговите дълготрайни материални активи и актове за собственост. Трето, че същото е незаконно построено поради липса и на каквито и да било строителни книжа, поради което е и съборено към настоящия момент – премахнато, като в тази връзка ни присъдите и направените по делото разноски, в размер на адвокатското възнаграждение.

Моля Ви за решение в този смисъл.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: