ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети октомври                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2396 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ   кмет на община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№ № 6489 от 08.07.2015г. от жалбоподателя, доказателства по опис.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№6489/08.07.2015г. от жалбоподателя, с искане да бъдат допуснати допълнителни въпроси към съдебно техническата експертиза, да се допуснат двама свидетели при режим на довеждане, за установяване на обстоятелството, че бунгалото е идентично със запазените съседни бунгала, както и годината на построяването им. Прави се искане за издаване на съдебни удостоверения. Иска се община Созопол да представи списък на унищожените при пожара документи, както и предадените в Държавен архив-Бургас и ситуационна скица на 70бунгала.

Към молбата е приложено разрешение за строеж №54/21.11.1986г..

В отговор е ПОСТЪПИЛО становище вх.№7311/05.08.2015г. от ответника, в което заявява, че няма запазени документи от възникналия пожар, както и че не разполагат със ситуационна скица на 70броя бунгала.

 

АДВОКАТ Й.: Поддържам становището, което сме депозирали по делото относно докладваните в днешното съдебно заседание доказателства и искания. Противопоставям се на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза предвид, че с представените актове за държавна собственост от нас в предходното съдебно заседание категорично установява, че имотът е включен в капитала на дружеството- жалбоподател. С оглед на представените писмени доказателства в тази насока се противопоставям и на искането за разпит на свидетели за установяване на факти, които се установяват с писмени документи, каквито в случая са налице. Моля да се има предвид и обстоятелството, че не се спори вече от жалбоподателя, че процесното бунгало е част от общия брой бунгала, включени в капитала на „Хелио-тур-с”АД, което според нас доказва и правния интерес, който първоначално беше предмет на оспорване и впоследствие установен и признат от представителя на жалбоподателя.

 

Съдът по направените искания от процесуалния представител на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице на която да отговори на въпросите формулирани от адвокат С. в молба  вх.№6489/08.07.2015г., доколкото  касае обстоятелство включено ли е процесното бунгало в капитала на дружеството-жалбоподател, по който въпрос не е налице спор по делото.

 

По искането за допускане свидетелски показания съдът ще се произнесе след посочване на свидетелите, които искат да бъдат разпити и обстоятелствата, които ще се установя с показанията на всеки един от тях, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването,  следва да посочи трите имена на лицата, които искат да бъдат разпитани, както и какви обстоятелства ще се установяват посредством свидетелските показния на всеки от тях.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването, да представи схема на подземните проводи и съоръжения на к-г „Каваци”, посочена в т.10 от молба вх.№ 6489/08.07.2015г..

 

По искането за издаване на съдебни удостоверения, съдът ще се произнесе след като жалбоподателят уточни в каква връзка се искат тези съдебни удостоверения и какво ще се установява посредством тях, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА на жалбоподателя 7-дневен срок от уведомяването да посочи обстоятелствата, които ще се удостоверяват с исканите съдебни удостоверения.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания, като му УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложено санкция в размерите по чл.91 от ГПК.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат направени доказателствени искания и не бъдат ангажирани доказателства в указания срок, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото решено, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ Й.: Няма да соча други доказателства към момента.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.12.2015година от 10.50часа, за която дата и час страните редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се изпрати препис от протокола от днешното съдебно заседание на жалбоподателя за изпълнение на указанията.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: