ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2396 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ   кмет на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

На именното повикване на второ четене в 10:20 часа

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ   кмет на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е писмо вх.№4622/19.05.2015година, ведно с изисканата от ответника административна преписка.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Г.Б. -  години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение със скица, снимков материал, които поддържам. Към заключението съм приложила и копие от писмо на Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност рег.№113/29.11.2004година” до кмета на община Созопол.  Няма какво да добавя към заключението.

 

В залата ВЛИЗА адвокат Й., пълномощник на ответника, представя пълномощно.

 

Съдът ЗАПОЗНА адвокат Й. с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ Й.: Имам въпроси към вещото лице. Първо такива служителки има ли дружеството ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.:  Аз съм отговорила в заключението си, че такива служителки няма, съобразно представената справка.

 

АДВОКАТ Й.: Направили сте проверка в „Хелио-тур-с” АД, може ли да отговорите водили се по принцип като тяхна собственост процесното бунгало?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не съм отговорила на въпроса, тъй като не е от моята компетентност и съм го записала и в заключението.

 

АДВОКАТ Й.: Считаме, че няма правен интерес жалбоподателя от водене на това производство, тъй като бунгалото не е негова собственост и това сме го заявили в предходното съдебно заседание.

Премахнати ли са тези бунгала?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Процесните бунгала са премахнати и съм го посочила в заключението и съм представила снимков материал.

 

АДВОКАТ Й.: Няма как да се установим търпимост, но намерихте ли строителни книжка за процесното бунгало?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Никакви строителни книжа не открих. Има само едно строително разрешение, което е за 70 броя бунгала, но не става ясно кои точно са те. Издирила съм акт за държавна собственост и приложение към него от областна управа. От приложението на този акт за държавна собственост №226/1996година има описани бунгала с определени квадратури, като  процесното бунгало не отговаря на нито едно от описаните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Бунгалото попада вътре в къмпинг Каваци. Разяснявам, че на Снимка 5 към заключението се вижда една врата - метална, пътека и втора ограда до морето. Тази врата  е врата на групата бунгала оградени с една вътрешна допълнителна ограда  и тя не съвпада с оградата на къмпинга. На първата снимка се виждат местата където са били монтирани 10 бунгала, като са оставени основите им и се вижда тази ограда, за която говоря. Освен това на снимката се вижда оградата, която е част от къмпинга. Бунгалата са в къмпинга. На голямата скица, приложена към заключението, с удебеления черен контур е границата на къмпинг Каваци, с червения цвят е процесното бунгало и около него са групата съборени бунгала, като те са заградени с метална ограда, която от южната част е плътно по бунгалата. Къмпинг Каваци, който е с черно ограден на скицата не се стопанисва изцяло от жалбоподателя, вътре има собственици на други имоти и бунгала. Не мога да кажа от кой се стопанисва процесното бунгало и тези оградени с оградата бунгала, като има разрешение за строеж на 70 бунгала, но тъй като към него няма скица и квадратури, не мога да го отнеса към определена територия и бунгала. Не мога да кажа дали се стопанисва от жалбоподателя бунгалото.

Към приложението на АДС № 226/1996г. има описани бунгала, но същите не отговарят по площ на процесното бунгало, на което няма как да видя площта на място, тъй като е съборено. Площта на процесното бунгало съм го взела от окомерната скица от констативния акт. В този акт за държавна собственост има единствено отбелязване, че се предоставя терен на жалбоподателя, със забележка обаче, че теренът не е заплатен.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева/стр.142/, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Й.: Във връзка с изявлението на вещото лице направено в днешното съдебно заседание и приемането на експертизата, че същото в хода на възложената му задача е издирило от областна управа актове за държавна собственост - АДС № 656/04.07.1994г., АДС № 226/1996г. с приложение към него и АДС № 227/1996г., които представям. В Акта за държавна собственост № 226/1996г., изрично записано, че имотът е предоставен на жалбоподателя ведно с група бунгала, като според нас това са доказателства за съответно собствеността на „Хелио-тур-с” и ангажирането му като адресат на заповедта предмет на спора. Ще се ползваме от тези доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно АДС № 656/04.07.1994г., АДС № 226/1996г. с приложение към него и АДС №227/1996г..

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави 7- дневен срок от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания, включително и по отношението на искането за допускане на свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок  уведомяването, да изчерпи доказателствените си искания, включително и по отношението на искането за допускане на свидетели.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако същия не направи доказателствени искания в указания срок и не ангажира доказателства, в следващото съдебно заседание  ще се приключи събирането на доказателства и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

УКАЗВА на жалбоподателя че в случай, че бъдат направени доказателствени искания извън определения срок и това доведе до отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК, ще му бъде наложена санкция в размерите по чл.91 от ГПК.

 

УКАЗВА на ответника, че съобразно чл.170, ал.1 от АПК, негова е доказателствената тежест за установяване на факта, че дружеството-жалбоподател е извършител и собственик на процесния строеж.

На основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства, че процесното бунгало е построено и е собственост на „Хелио-тур-С АД, включително и относно начина по който това е установено.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът, предвид дадената възможност на страните да направят нови доказателствени искания и да ангажират допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 13.10.2015година  от 11,20часа, за която дата и час страните редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на жалбоподателя с дадените в днешното съдебно заседание  указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: