ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 28.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми  април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2396 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, се представлява от адвокат М.С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ   кмет на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Хелио-тур-с” АД  против заповед № 8-Z-109/14.01.2014година на кмета на община Созопол, с която е наредено премахване на незаконен строеж „дървено бунгало”, находящо се в ПИ №10647 и №10044, м.”Мапи”, землище на община Созопол и забранен достъпа до него.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Заявявам, че изцяло обжалваме посочената заповед, в частта в която е наредено да се премахне незаконния строеж и в частта, в която е забранен достъпа до строежа.

Моля да се допуснати направените доказателствени искания в жалбата,  а именно съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която   да отговори на въпросите посочени в жалбата - дали бунгалото представлява строеж по смисъла на ЗУТ, годината на построяване на бунгалото, налична ли е строителна и проектна документация в общината, ако не е налична да посочи дали е имало пожар или други извънредни обстоятелства довели до унищожаването на документацията, да се посочи начина фундиране, както и да отговори на въпроса дали има изработен ПУП, какъв е начинът на трайно ползване на терена, като какъв се е ползвал към момента на издаване на проекта и към момента на построяване.

Имаме искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, в която съм посочил да се отговори кога е извършен строежът и ако експертизата не може да установи това, след приемането и ще поискаме да се разпита свидетел относно това обстоятелство.

Не поддържам искането за разпит на главния архитект  на община Созопол, тъй като обстоятелството за което беше направено искането беше включен като въпрос към вещото лице.

Поддържам искането за разпит на другите свидетели и за издаване на съдебно удостоверение.

Поддържам искането за представяне на преписката от община Созопол относно документацията за избор на фирма-изпълнител на дейностите по събаряне на процесното бунгало по т.9 от жалбата , както и  издаването на съдебно удостоверение по т.4.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

По искането за допускане на свидетели ще се произнесе след посочване на техните имена и обстоятелствата които ще установява със свидетелските показания на всеки един от тях.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в жалбата въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета община Созопол в 7-дневен срок от уведомяването изрично да посочи изпълнена ли е заповед № 8-Z- 109/14.01.2014г. и в случай че същата е изпълнена да се представи административната преписка по изпълнението.

 

Да се ИЗДАДЕ исканото съдебно удостоверение на жалбоподателя, след представяне на доказателство за внесена държавна такса в размер на 5 лева по сметка на Административен съд Бургас.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.06.2015 г.  от 10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10. 22часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: