ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2396 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с” АД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА  Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице С.Б., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Й.: Да се изслуша заключението на вещото лице Б.. Запознати сме с него. Предвид представените доказателства в предходното съдебно заседание, същите не ги оспорваме, но ги считаме за неотносими за съществото на настоящия спор, предвид че там се касае за  законосъобразността на административен акт на кмета, по конкретно касаещ премахване на незаконно строителство и от кого трябва да се извърши премахването. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице Б., което е със снета по делото самоличност от по-рано и предупредено за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Й.: Записали сте в заключението си, че местността „Мапи” в който се намира процесния имот е земеделска земя, неурегулирана територия и за нея няма изработен ПУП, нито към времето на изграждане, нито към момента, и фактически отсъствието и към момента на изграждането и сега  прави ли го строежа съответстващ на действащите строителни правила и норми?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не, не го прави. Записала съм както казахте в заключението си, че няма ПУП за тази местност, земеделска земя е, не е сменян статута на тази земя.

 

АДВОКАТ Й.: От представените документи в предходното съдебно заседание, може ли да се направи изводът, че фактически „Хелио тур-с”АД е стопанисвало процесното бунгало.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Документите, които са представени касаят протоколни решения, решения на комисии, с които се предоставя земя за изграждане на къмпинг на това място със съответните земи. Има един акт за държавна собственост, към приложението на който са цитирани всички обекти, които отиват към „Хелио тур-с”. Там има отбелязани 70 броя бунгала и други разни бунгала, но точно процесното бунгало, не мога да кажа дали е включено там. По разрешение за строеж № 54 от 12.11.1986г., няма ситуационна схема, за да видя тези 70 броя бунгала къде се намират точно и дали в обсега на строителното разрешение е процесното бунгало.

 

В залата ВЛИЗА адвокат С., процесуален представител на жалбоподателя.

 

Съдът ЗАПОЗНА адвокат С. с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ С.: Не се противопоставям на извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ С.: Към строителното разрешение пише, че трябва да има схема на бунгала, Вие в община Созопол видяхте ли такава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Това беше предмет на основната експертиза, в която съм записала, че не съм намерила такава схема. Описала съм го така, както казах има описани 70 броя бунгала, но не мога да кажа къде се намират и не може да се установи дали процесното бунгало е включено в това разрешение за строеж.

 

АДВОКАТ С.: Отговаря ли бунгалото на условията за търпимост.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Подробно съм описала в отговора на втори въпрос, като считам че е недопустимо по отношение на това, че е земеделска земя и към момента на изграждане и сега няма изработен ПУП. Това са нещата.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 150 лева/л.269 / платими от внесения депозит.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, следва да представи доказателства за заплащане на наложената му глоба в размер на 100 лева с протоколно определение от 26.01.2016г.. В случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на глобата ще бъдат предприети действия за нейното принудително събиране.

 

СТРАНИТЕ Няма да сочим други доказателства да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените оспорената заповед. По делото пред тази инстанция се представи разрешение за строеж №54 от 12.11.1986г. издадено на основание чл.120 от ППЗТСУ/отменен/, за монтиране на 70броя бунгала едно от които е процесното. Всички бунгала са монтирани, а не построени и относно такива строежи е разпоредбата на § 17 от ПР на ЗУТ, но в случая не са приложими, защото имота върху който е бунгалото не е държавна или общинска собственост, а частна. В такъв случай отношенията между собственика на земята и собственика на бунгалото се уреждат по общия исков ред, без разпореждане на администрацията чрез премахване на незаконен строеж. Освен това ние считам, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и на друго основание, а именно че адресат на заповедта е „Хелио тур-с” АД, което е образувано през 1999-2000г. докато, бунгалата са монтирани от ТПК„Балкантурист”, чиито правоприемник е „Хелио тур-с” ЕАД. На посочените основния моля да отмените оспорваната заповед.

Представям решение на Върховен административен съд за сведение, което се отнася за съседното бунгало, което е абсолютно идентично с процесната и с това решение е отменена заповедта на кмета на община Созопол. Това са еднотипни бунгала и следва едни и същи правни норми да важат.

 

АДВОКАТ Й.: Моля, да отхвърлите жалбата като изцяло неоснователна, с оглед съществото на спора касаещо първо извършено незаконно строителство, което се потвърждава от всички събрани по делото доказателства. В този смисъл и експертизата на вещото лице, включително приетата в днешното съдебно заседание. На второ място неоснователна е жалбата, поради обстоятелството, че включително със събраните по делото доказателства и представени допълнително в хода на делото, безспорно се установява че жалбоподателят е правоприемник на юридическите лица конкретно ТПК”Балкантурист”, който безспорно е изградил процесното бунгало. В този смисъл считам, че заповедта е законосъобразна, поради обстоятелството, че безспорно се установява незаконен строеж и безспорно се установява кой е неговия собственик, стопанин и в този смисъл административният орган е разпоредил премахване от ползващия бунгалото, в чиито активи то се намира. Моля, за решение в този смисъл.

Моля, да имате предвид, че представеното в днешното съдебно заседание решение на Върховен административен съд, действително касае друго бунгало, но в момента конкретно практиката на Върховен административен съд относно различните бунгала е противоречива и в тази връзка не е константна, поради което считаме, че същото е ирелевантно за съществото на настоящия спор дори и за сведение.

Моля, да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ С.: Моля да ни присъдите разноските по делото. Това, че „Хелио тур-с”АД дори да приемем, че е правоприемник на ТПК ”Балкантурист”, то той е закупил акции, което по силата на константната практика на ВАС и ВКС, не води до прехвърляне на собствеността. Придобиването на акции не води до прехвърляне на недвижими имоти, с което считаме че общината не е доказала, а в нейна тежест е да докаже пасивната процесуална легитимация на „Хелио тур-с” АД.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: