ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести януари                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2396  по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

          

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И  ДОКЛАДВА:

 

ПРЕДСТАВЕНО е от жалбоподателя писмо от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност“ с рег.№113/29.11.2004г.

 

АДВОКАТ С.: Не водим допуснатите ни свидетели в днешното съдебно заседание. Относно поисканото от нас второ съдебно удостоверение, аз отидох и проверих в Държавна агенция „Архиви” и установих, че там няма предадена архивна документация от Община Созопол, относно к-г Каваци, т.е. няма техническа документация. Аз считам, че Община Созопол следва да уточни кои са тези 70 бунгалата, които попадат в строителното разрешение № 54/1986г., като моля да укажете на Община Созопол да представи тази схема и в случай, че не  представи схемата към това строително разрешение, моля съдът да приеме за безспорно установено по делото, че за процесното бунгало има издадено строително разрешение. Ние го имаме това строително разрешение, но в него не са поименно описани всяко едно от бунгалата, записано е само 70бр. бунгала, като нямаме друга документация, защото ние сме купувачи на този имот, 20 години след изграждането на бунгалата. Поддържам искането за разпит на свидетели, като моля за срок за представяне на имена и адреси за бъдат призовани.

 

АДВОКАТ Й.: Първо, възразявам срещу направеното искане в днешното съдебно заседание за представяне схема от страна на община Созопол. Второ, разпитът на свидетели е ирелевантен за съществото на спора, защото моля да се има предвид, че в първоначално представената жалба, въз основа на която е образувано настоящото съдебно производство няма ясен петитум, какво точно се иска. Спори се на първо място, че въпросното бунгало не е собственост на „Хелио-тур-с”АД и че неправилно дружеството е задължено да го премахне, след като в делото има доказателства, че бунгалото е премахнато. Ако са собственици и го твърдят, да го заявят. Актовете за държавна собственост и други документи свързани със законността на строителството се изискват от общината, но такава няма и от дружеството не е представена, въпреки, че е негова тежестта на доказване. Моля, да задължите жалбоподателя, ако признава, че са собственици на бунгалото, то да заяви какво се жали. Моля, да се има в предвид, че допуснатите експертизи са изяснили фактическата страна на въпроса около законността на строителството и ако това е въпросът на спора, то разпит на свидетели  и други подобни искания за план-схеми за конкретните бунгала, които са премахнати, видно от експертизите и снимковия материал към тях, са ирелевантни към спора. Моля, да се уточни какъв е петитума на жалбата.

 

АДВОКАТ С.: Твърдим, че процесното бунгало е  собственост  на „Хелио-тур-с”АД. Ние твърдим незаконосъобразност на  заповедта за премахване на процесното бунгало, тъй като е законно изградено на базата на строително разрешение № 54/1986г. и с оглед представените доказателства, в това число и в днешното съдебно заседание, прието от съда, че има унищожени  документация, правим искането за разпит на свидетел, при режим на призоваване. Свидетелят е от проектантския колектив на „Турист проект” София. Узнал съм за лицата от проектанстския колектив, по повод на едно наказателно производство  за събаряне от други лица, не от Община Созопол, в което производство разследващия се е свързал с тези лица, а те са същите които са проектирали и процесните бунгала. С оглед разпоредбата на чл.165 от ГПК, във връзка с обстоятелството че има изгубени документи и с оглед това, че можем да призовем лице от проектантския колектив, за да се възпроизведе съдържанието на документа, въз основа на който е изградено бунгалото и да докажем, че е законно изградено, в тази връзка искаме гласни доказателства.

 

АДВОКАТ Й.: След направеното уточнение, моля да се има предвид, че от всички събрани по делото доказателства писмени, включително и строителното разрешение на което се базира жалбоподателя, не конкретизират законността на строителството на съответното бунгало. Моля, да се има в предвид, че вече една година по делото се събират доказателства и има определения на съда неколкократно за изчерпване на доказателствените искания и считам, че  ирелевантен за съществото на спора, както приемат и други състави от настоящия съд, е разпит на свидетели, ако със свидетелски показания ще се възпроизвежда съдържанието на документ, както в случая се твърди от жалбоподателя  съответно, че ще се възпроизвеждат твърдения за издадените строителни книжа, а това противоречи на разпоредбите на АПК, във връзка с ГПК относно обстоятелството, че със свидетелски показания е недопустимо да се уточнява съдържанието на писмени документи. Моля, да се има в предвид и обстоятелството, че събраните по делото доказателства категорично обезсмислят свидетелски показания, вкл. като такива е можело да бъдат ангажирани  предвид неколкокократните определения на съда за изчерпване на доказателствените искания. Събраните по делото писмени доказателства категорично не подкрепят тезата за законност на строителството, с оглед на което и с оглед конкретизираната претенция, защо трябва да бъдат ангажирани гласни доказателства, ние се  противопоставяме и моля да приключите събирането на доказателствата, предвид че съдът е дал многократна възможност на страната да изчерпи доказателствените си искания.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам двете искания, като уточнявам, че не става въпрос за строителното разрешение искаме да се приложи схемата за да установим кои 70 броя бунгала са.

 

АДВОКАТ Й.:  Тези документи би следвало да ги има в жалбоподателя.

 

Съдът по доказателствата,

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането да се задължи Община Созопол да представи схема към разрешение за строителство №54/1986г., доколкото съобразно писмо вх.№ 7311/05.08.2015г. /л.195/, изрично се сочи, че Община Созопол не разполага със ситуационна схема на 70 броя бунгала, поради което няма как да бъде задължена да представи сочената схема.

 

Съдът след като констатира, че исканите от жалбоподателя свидетели са допуснати при условията на довеждане, като изрично е указано в последното съдебно заседание, както и преди това, че ако не бъдат доведени в съдебно заседание, събирането на доказателствата ще бъде приключено, а делото ще бъде решено с оглед наличните такива, счита че определението за допускане на свидетелите следва да бъде отменено.

Също така, с оглед направените уточнения в днешното съдебно заседание относно исканите свидетелски показания, с тях се цели да се установят обстоятелства, а именно законност на извършеното строителство, за които обстоятелства в ЗУТ се изисква писмен акт, поради което е недопустимо същите да се установяват със свидетелски показания, съгласно чл.164, ал.1, т. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК. В  случая не са налице и изключенията по чл.165, ал. 1 от ГПК, доколкото от жалбоподателя не е доказано, че строителната документация е загубена или унищожена не по негова вина, а наличието на такава освен в Община Созопол, която следва да е издала разрешението за строеж, съответно  издала инвестиционния проект, следва да се съхранява от жалбоподателя, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 2311/18.11.2015г. постановено в закрито заседание, в частта в която  са допуснати двама свидетели при условията на довеждане на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ С.: Четохте в определението, че следва да се намира документацията в „Хелио-тур-с”АД, но на дружеството не е представена от  Българската държава в лицето на Министерството на икономиката и туризма при приватизацията на дружеството през  2000 година такава. В тази връзка, моля, съдът да изиска от трето неучастващо лице Министерство на икономиката и туризма, намиращата се у него строителна документация. Моля, за срок за представяне на молба по чл.192 от ГПК за третото неучастващо лице.

 

АДВОКАТ Й.: Категорично се противопоставям на подобно искане предвид, че това е опит само да се протака още делото. Тежестта на доказване по принцип за наличието на строителни книжа лежи върху жалбоподателя още от самото начало на производството, с оглед неговите твърдения изложени в жалбата. В този смисъл считам, че същият е можел да положи необходимите грижи за изясняване на тази фактическа обстановка. Моля, да се има предвид, че по експертизите по делото е поставян подобен въпрос и вещите лица са изследвали наличието на документация, която е свързана с доказателства за собственост на „Хелио- тур-с”АД на бунгалата, но и върху техния законен характер. В този смисъл като се има предвид, че  първо  при приватизационната сделка тежестта на доказване на собствеността е преминала от Министерството към жалбоподателя и на второ място, че бунгалата са съборени вече две години, включително и почти година преди постъпване на жалба и образуване на съдебното производство, считаме че жалбоподателят не може да не е  информиран като добър стопанин за съответно извършеното премахване, което фактически осъществено в неговия патримониум, и паралелно с това да предприеме необходимите действия срещу посегателствата върху неговата собственост, а не да се реагира постфактум след извършено премахване и то година след извършеното премахване и това е поредния опит да се размотава делото.

 

АДВОКАТ С.: Всичко е постфактум, защото както се установи в хода на делото преди да влезе  решението в сила, общината е съборила бунгалата и тя черпи от това права. Няма протакане, както каза колегата бунгалата са съборени, просто искаме да установим  истината. Моля да уважите искането ми за представяне на доказателства от трето неучастващо лице.

 

АДВОКАТ Й.: Обективната истина може да се извлече от събраните по делото доказателства и с оглед предоставените неколкократни възможности на жалбоподателя да представи необходимата документация, това не е сторено. Негово е задължението след като има твърдения в жалбата да ги докаже като са му предоставени множество възможности за това. Да се остави без уважение искането.

 

Съдът, счита направеното доказателствено искане от процесуалния представител на жалбоподателя за изискване на документи от трето неучастващо по делото лице за основателно, но на основание чл.92а, във връзка с чл.91, ал.1 от ГПК следва да му бъде наложена санкция в размер на 100 лева, тъй като още с протоколно определение от 13.10.2015г. му е дадена възможност да изчерпи доказателствените си искания, както му е указано, че ако това не бъде сторено в дадения 7- дневен срок, ще му бъде наложена санкция за отлагане на делото. За указанията на съда жалбоподателя е уведомен на 20.10.2015 година и към настоящия момент са минали повече от три месеца, като се правят нови доказателствени искания, които водят до отлагане на делото.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 На основание чл.92а, във връзка с чл.91, ал.1 от ГПК, във връзка с  чл.144 от АПК НАЛАГА глоба в размер на 100 /сто/лева  на „Хулио-тур-с” АД  с ЕИК:102004621, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Витоша №103 Срещу наложената глоба в едноседмичен срок от днешно съдебно заседание може да бъде подадена молба за отмяната и́ до съда който я е наложил, съобразно нормата на чл.92, ал. 1 от ГПК.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи молба по реда на чл.192 от ГПК, като посочи какви точно документи искат да бъдат представени от Министерство на Икономиката.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.2016г. от 10.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:28часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: