ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2396 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

          

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с” АД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА  Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото заповед № 648/01.07.2014г. на Окръжен народен съвет, скица № 2 на площите за предоставяне за къмпинги на ТК „Балкантурист” Бургас в землището на гр.Созопол, Акт №1 за трасиране и въвеждане във владение ТК ”Балкантурист” Бургас, в отредените му в южно от гр.Бургас терени, за къмпинги и курортни комплекси от 12.07.1972г.,  протокол за предаване на предоставени площи от горския фонд на ТК”Балкантурист” Бургас от 01.06.1978г., Протокол от заседанието на междуведомствения експертен съвет назначен със заповед №179/26.04.197г., протокол №165/08.10.1971г., Заповед №360/09.02.1973г. на министъра на Министерство на горите и опазване на природната среда, протокол за предаване на предоставени площи от горския фонд на ТК”Балкантурист”Бургас от 01.06.1973г., списък на предложените за предоставяне на земи на ТК”Балкантурист”Бургас от ДГФ на Горско стопанство в землището на гр.Созопол, Общински народен съвет Созопол,  Протокол от 26.03.1987г., Протокол от заседанието на междуведомствения експертен съвет назначен със заповед №179/26.04.197г. на председателя на Държавния комитет за планиране, Заповед №648/01.07.1972година на Окръжен народен съвет, писмо от Държавен комитет за планиране №1365 от 1972година на Държавен комитет за планиране до ДСО Балкантурист –ТК Балкантурист Бургас с приложен протокол 1, протокол от 30.01.1973година на комисия по чл.12 от Правилника за приложение на Закона за горите, Писмо от Окръжен народен съвет, отдел Търговия и услуги №VІІ-298/31.01.1973г. до Министерство на горите и горската промишленост, удостоверение на Държавно земеделско стопанство „Ленин” №946/21.11.1971г., Протокол от 27.01.1984г..

От представените в днешното съдебно заседание от мен доказателства, става ясно че къмпинг Каваци е отреден за курортно строителство през далечната 1972 година. От приложената скица-схема, която обхваща целия къмпинг е видно, че той е бил отреден за курортно строителство. Поради това ние считаме, че  изградената в периода 1972-1988г. процесна постройка е търпим строеж, но моля съдът да допусне съдебно-техническа експертиза, с един единствен въпрос, а именно - Дали процесната постройка попада в обхвата на скицата приложена към заповедта, които представих днес и  с  протоколите, с които е отреден и  разрешено курортно строителство в къмпинг Каваците. С експертизата искаме да докажем, че са относими за процесната постройка тези доказателства, които представих и че е търпим строеж процесната постройка, към момента и отговаря на изискванията на §16 от ПЗР на ЗУТ. Въпросът ни е попада ли процесния имот в обхвата на представената днес скица?

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ДОПУСКА допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставения в днешното съдебно заседание от адвокат С. въпрос, както и на въпроса -   Допустим ли е бил процесния строеж по действащите градоустройствени  планове и по правилата и нормативите действали по време на извършването му или съгласно ЗУТ, съобразно представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.Б., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 28.06.2016г. от  11.30часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице С.Б., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ