ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети декември                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2396 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ  Кмет на община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9359/26.10.2015г. от жалбоподателя, в която уточняват доказателствените си искания.

С определение №2311/18.11.2015година в закрито съдебно заседание съдът се е произнесъл по доказателствените искания, като е допуснал исканите на жалбоподателя двама свидетели, уважил е искането за издаване на съдебни удостоверения, а останалите доказателствени искания са оставени без уважение.

 

ПОСТЪПИЛО  е писмо вх.№10302/19.11.2015г. от ответника, в което посочват отново, че не разполагат със списък на обектите, както и със ситуационна скица на 70 броя бунгала.

 

АДВОКАТ Й.: Ние сме представили Актове за държавна собственост в предходното съдебно заседание и приложения към тях, от които се доказва правния интерес на жалбоподателя, като собственик, с което се опровергава съображението изложено в жалбата, че „Хелио-тур-с” АД не са собственик. В този смисъл моля да се има предвид, че въз основа на определения собственик, общината е определила „Хелио-турс-с”АД като такъв и е издала заповедта срещу него. Що се отнася до останалите доказателствени искания, считаме същите за ирелевантни за съществото на спора, който касае единствено и само законосъобразността на заповедта за премахване на незаконен строеж. Предвид, че настоящия съдебен състав е уважил частично и доказателствените искания на страната, а видно че същата не се възползвала от предоставените и права, с оглед на тежестта на доказване на твърденията в жалбата, аз ще Ви моля да приключите събирането на доказателства. Делото от фактическа и правна гледна точка считаме за изяснено и поради обстоятелството, че страните не са били лишени от възможността да реализират доказателствените си искания. Друг е въпросът до колко са се възползвали от това си право.

 

Съдът след като констатира, че жалбоподателят е уведомен на 12.12.2015г. за определението на съда от 18.11.2015г., с което са уважени част от доказателствените искания, счита че не следва да бъде приключено събирането на доказателствата и на същия да се предостави  възможност да ангажира доказателства в следващото съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства в следващото съдебно заседание, като му УКАЗВА, че ако допуснатите свидетели не бъдат доведени в следващото съдебно заседание, събирането на доказателства ще бъде приключено, а делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

           

АДВОКАТ Й.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.01.2016година от 11,10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137 ал.7 от АПК

Да се ИЗПРАТИ съобщение на жалбоподателя с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: