ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети февруари                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2396 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.Т.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Е.Б., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.С., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Е.С., редовно уведомен, се явява лично.

Явява се вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.В.А.-Д. – 45 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Има ли скица-предложение към преписката, от което да е видно какви са намеренията, какви са параметрите и т.н.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Към преписката за допускане има издадена само скица с виза на главния архитект, която съм приложила като стр. 2/4 към Приложение № 5 на експертизата. Скицата е издадена по искане на Дирекция „Общинска собственост” и главният архитект е написал „За съгласуване с ЕVN за изготвяне на ПУП  за УПИ ІІІ-967 в кв. 121/ЦГЧ”. Тъй като за този имот има предходни няколко разработки и тъй като Община Бургас се явява възложител и разработката се изготвя служебно, те са счели, че не е нужно да има изрично скица с проект-предложение, какъвто е общият случай на ЗУТ, в който даден възложител изисква от общината допускане и с цел конкретизиране на инвестиционните си намерения, заедно с искането за допускане прилага и такава скица проект-предложение. Няма изрично изготвен проект-предложение.

АДВОКАТ Д.: С предвидена промяна в част „План за регулация” предвижда ли се преместване на регулационните граници и ако да, кои и по какъв начин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Тъй като поставените ми задачи са конкретно относно допускането за изготвяне на проект на ПУП, въпросите, касаещи самия ПУП, не са били предмет на възложената ми експертизата и аз мога да коментирам въз основа на приложените по делото частични документи от самата разработка. Към делото има приложен план за регулация, съответно в части  извадка от съществуващ план и промяна регулация, видно от които в северната вътрешна регулационна граница проектът за промяна на ПУП предвижда промяна на действащата регулация и новата съвпада изцяло с кадастралната граница на имота, съгласно действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА: Към момента регулацията по действащия ПРЗ съответства ли на регулацията по кадастрална карта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Към момента регулацията така, както е по действащия ПРЗ, не съответства на регулацията по кадастрална карта. А съгласно ЗУТ в момента, в който се процедира една промяна на ПУП, задължително трябва да бъде върху актуална основа. Другата промяна касае в североизточна посока въз основа на заснемане и отразяване на трасе ел. кабели от и за съществуващ трафопост в съседния УПИ І и е предвидена алея с усилена настилка с цел осигуряване на трасе, гарантиращо възможност за ремонтни и други СМР във връзка с ел. кабелите. Това е било направено по искане на електроразпределителното дружество и съответно това отцепване на алеята с усилена настилка се явява промяна съгласно проекта за ПУП. На л. 29 в светло жълт цвят на цветната скица е отразена усилената настилка. Това са изменения на действащия към предвижданията в момента.

АДВОКАТ Д.: Във връзка с отговора Ви на предния ми въпрос сте казали в отговора на въпрос № 1, че се засяга само УПИ ІІІ. Следва ли да се разбира, че се засягат и УПИ ІІ, и УПИ -І в кв. 121?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Разработката е процедирана като изменение на план за застрояване и в тази си част касае единствено и само УПИ ІІІ. В допускането се коментира само плана за застрояване.

АДВОКАТ Д.: От това, което е приложено, може ли да отговорите има ли линии на застрояване, след като няма скица-предложение? Има ли друг документ, от който да е видно какво точно се допуска? Като изключим съдържанието на оспорения акт, има ли някаква графична част като предложение, като проект, като задание, от която да е видно какво се допуска с оспорения акт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Видно от стр. 2/4 на Приложение № 5 на експертизата, тази скица с виза за проектиране на ПУП с изричното изискване за съгласуване с ЕVN, е била съгласувана като ЕVN в горния ляв ъгъл, е нанесла съгласувателния текст, към който изрично е приложила протокола за съгласуване – стр. 1/4 от Приложение №5. Освен текста на оспорения административен акт, коментар във връзка с конкретните намерения на възложителите е в протоколите на ЕСУТ, когато е разгледано искането.

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По делото има ли представен РУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Да, има приложен.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам повече въпроси.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С. И Б.: Нямаме въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лева, 450 лева да се изплатят от внесения по делото депозит, 150 лева да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

АДВОКАТ Д.: Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С. И Б.: Нямаме доказателствени искания. Всички документи са тук.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата и отмените като незаконосъобразен оспорения административен акт. Подробни съображения сме изложили в жалбата. В посочен от Вас срок ще представя писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам искането си отново за прекратяване на производство на две основания – първо липса на правен интерес, което безспорно се установи от доказателствата и отговорите на вещото лице и  на второ място годен за обжалване акт, т. е. не подлежи на обжалване и в тази връзка категорично не може да се сподели становището на Върховния административен съд, че чл. 135 ЗУТ не препраща, като не е посочен коректният текст на ЗУТ, а именно чл. 136.

На следващо място издаденото мотивирано предписание е в съответствие с изискванията на ЗУТ, който не предвижда към момента на издаването наличие на допълнително предложение и скица за изменение на ПУП към този момент. Сега вече се иска по чл. 124а ЗУТ.

Моля за юрисконсултско възнаграждение.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С. И Б.: Неоснователна е жалбата и моля да я отхвърлите. Ние по никакъв начин не засягаме техния имот. Изменението касае единствено и само нашия имот.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: