ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 23.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2395 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Х.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Второ РУ на МВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

В залата присъства прокурор Тиха Стоянова.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Моля да конституирате Окръжна прокуратура - Бургас като страна в процеса на основание чл.16 от АПК.

 

Съдът намира, че следва да конституира като страна по делото представител на Окръжна прокуратура  - гр.Бургас, с оглед разпоредбата на чл. 16, ал.1, т.3 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна по делото представител на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, на основание чл.,16, ал.1, т.3 от АПК.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР СТОЯНАВА: Считам, че няма законова пречка, поради което следва да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Т.Х.Т. против Решение рег. № 434з-9345 от 28.06.2017г. на началника на Второ РУ на МВР гр. Бургас, с което на основание чл.153, т.6 и чл.155 във вр. с чл.58, ал.1, т.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) му се отнема разрешението за съхранение, носене и употреба на ЛГО № 20160181857, валидно до 23.02.2021 г., издадено от Второ РУ на МВР – гр. Бургас и се изземва надцевка „ИЖ-27“, калибър 12, № 86-25194.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№8953/23.08.2017 г. административната преписка по делото.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания. Нямам възражения срещу доклада. Жалбата е процесуално допустима.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата с вх. № 8953/23.08.2017 г. административна преписка като доказателства по делото.

Съдът на основание чл. 170, ал.1 от АПК УКАЗВА на административния орган, че носи доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

СЪДЪТ, констатира, че в преписката не са налични доказателства за компетентността на органа за издаване на оспореното решение, издадено на жалбоподателя разрешително, както и копие на постановление за образуване на бързо досъдебно производство БП № 434 ЗМ – 326/2017 год. по описа на Второ РУ при ОДМВР гр. Бургас, поради което,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Началник Второ РУ на МВР - Бургас да представи копие от постановление за образуване на бързо досъдебно производство по БП № 434 ЗМ – 326/2017 год. по описа на Второ РУ при ОДМВР гр. Бургас; заверен препис от доказателствата, удостоверяващи компетентността му за издаване на оспореното решение; издаденото на жалбоподателя разрешително, което е отнето с оспореното решение; и всички други относими към спора писмени документи, които следва да са част от административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

 С оглед горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   11.01.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола на Началник Второ РУ при ОДМВР гр. Бургас

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: