ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На единадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2395 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Х.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Второ РУ на ОД на МВР - гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС се явява прокурор Христо Колев.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило от ответника с вх. № 13658/19.12.2017 г. копие на административната преписка, съдържаща: писмо на прокурор при БРП /л. 29/, ведно с копие от постановление за образуване на бързо досъдебно производство по БП № 434 ЗМ – 326/2017 год. по описа на Второ РУ при ОДМВР гр. Бургас /л. 30/ и Постановление за привличане на обвиняемо лице /л. 31/; заверено копие на издадено Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях и Приложение към него /л. 32/; Решение  относно отнемане на разрешението /л. 33/; Формуляр за изготвяне на длъжностна характеристика /л. 34 –л. 36/; Заповед № 8121з-1098/25.08.2017 год. /л. 37/ и извлечение от ДВ бр. 73 – л. 38-л. 40/

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата и да направят доказателствени искания:

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се приеме представената административна преписка. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото постъпилата с вх.№ 13658/19.12.2017г. административна преписка /л. 28 – л. 40/.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считаме, че издаденото решение, с което е отнето оръжието на Т.Х.Т., е правилно и законосъобразно, издадено при спазване на административно-производствените правила от орган, който има нужната компетентност. Видно от събраните доказателства, представени с административната преписка в днешното съдебно заседание, срещу Т.Х.Т. е било образувано бързо досъдебно производство за престъпление от общ характер. Същият след това е бил привлечен като обвиняем по същото. Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се отнема издадено разрешително, когато срещу лицето има образувано досъдебно производство. Този факт е установен по делото, поради което са налице основанията за издаване на решение, с което е отнето съответното право. Законът не изисква други основания към момента на постановяване на решението, поради което считам същото за правилно и законосъобразно и моля да бъда потвърдено.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: