ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,28.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2395 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.А.У., редовно уведомен, не се явява; представлява се се от адв.А., която представя пълномощно по реда на преупълномощаването.

             

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Е.Т. с представено пълномощно, находящо се на  лист 870 (том ІІІ) от административно дело № 37/2015г. по описа на Административен съд-Бургас.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.С.П..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Л.С.П. - 61 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение,  което поддържам.

         Искам да направя малко пояснение:

Наредба № Н-9/14.08.2006г. е така наречената Наредба за трансфер на ценообразуване.

         Нейните методи изследват сделки между свързани лица и тяхното прилагане е приложимо, когато имаме и трета страна по тази сделка, т.е. едно трето независимо лице. В конкретния случай съм приложила Метода на сравнимите неконтролирани цени, който метод съпоставя цената на даден продукт или услуга, в случая акции, по контролирана сделка с цената по съпоставима неконтролирана сделка, обаче осъществена при съпоставими условия. Или тук същината на този метод е съпоставимост.

         В хода на изготвяне на заключението съм изследвала два източника Агенция по вписвания и Търговския регистър, в книгата по вписване, книга за прехвърляне, Българска фондова борса, където можем да говорим и да намерим пазарна цена. Постарах се да опиша подробно всички прегледани случаи в търговията, с цел да открия независимо лице участник в покупко-продажба на дялове, но в конкретно акционерно дружество, така че трябва да се изследва сделка между акционери.

         В източника Българска фондова борса има доста подробна информация относно профила на всеки участник и там има налице наистина реализирани сделки. Съответно е постигната пазарна цена по тези сделки и има вече трети лица, както е по наредбата. Но в нашия случай дружеството не е публично. Този пазар изследвах като допълнение към експертизата, за да мога да установя все пак някаква съпоставимост, но тук нямаме съпоставимост затова, че дружеството не се предлага публично.

         В прегледа на информацията от Търговския регистър съм открила и описала други случаи за акции (стр.9 т.Б - констативна част от заключението).  Случаите там касаят точно акционери, касаят цена на една акция – това, което търсим в нашата експертиза. Тук попаднах при  търсенето в търговския регистър на няколко акционерни дружества, които съм посочила и касаят точно разпореждания, сделки с акции. Но за съжаление съм стигнала до извода, че нямаме съпоставимост, защото това, което аз съм успяла да намеря касае обратно изкупуване на акции, касае дружеството с различен от нашия предмет на дейност, в случая основната дейност е строителство на жилищни и нежилищни сгради. Намерила съм също едно друго основание за оценка и борсова цена към този момент. На за периода, който се изследва 31.12.2011-31.01.2012г. е много оскъдна информацията.

В крайна сметка заключението на експертизата е последното изречение от заключителната част:

„При липса на съпоставим пазарен аналог, експертизата дава заключение, че постигнатата в конкретния случай цена на прехвърлените акции е тяхната действителна пазарна цена, по отношение на която е постигнато съгласие между продавача на акциите Р.А.У. и техния купувач Тони Петров Алексиев.“

        

Адв.А.: Нямам въпроси към вещото лице. Смятам, че експертизата е достатъчно ясна и обоснована.

 

Юрисконсулт Т.: Правилно ли разбрах, че този метод, използваният, е неприложим в конкретния казус в чистия му вид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В чистия си вид в този случай, след като нямаме налице препродажба, той е неприложим. Той се изследва като такъв, но не може да ни даде извода, който търсим. Аз съм го приложила в експертизата, но не съм открила съпоставимост, за да мога да твърдя друга цена евентуално.

 

Юрисконсулт Т.: Но след като казвате, че е неприложим, поради липса на съпоставимост, тогава не противоречите ли на твърдението от последното изречение, което представлява някакъв извод от Ваша страна.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може би неправилно аз се изразих. Той е приложим и е приложен в експертизата, но като резултат като заключение той казва, че след като не са открити съпоставими сделки и не са открити съпоставими условия, затова вещото лице стига до този извод, че пазарната цена, т.е. цената, която е постигната между двамата участници в тази сделка е пазарната, т.е. записаната в договора цена. 

 

Юрисконсулт Т.: Има ли според Вас друг метод, с който да може адекватно да се определи цената на акциите в нашия конкретен казус и като имаме предвид  доколко е развит пазара на такива акции, има ли друг метод според Вас, който да е приложим?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пазарната цена може да се определи, когато имаме явна сделка, тогава говорим за пазарна цена. Когато нямаме сключена реално сделка, тогава може да се търси само една пазарна стойност, но това не е пазарна цена.

Юрисконсулт Т.: В такъв случай може да определите пазарната стойност на акциите по друг метод.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това вече е извън наредбата. При изготвяне на заключението се съобразих със задачата поставена от съда да се приложи Наредба № Н-9.

        

Юрисконсулт Т.: Нямам повече въпроси по тази експертиза.

Опитахме да видим каква е практиката на ВАС и установихме, че има и други случаи, в които вещите лица са се сблъскали с проблем от такъв характер, но е възможно да се използват методи извън наредбата. Мисля, че акциите на дружеството могат да бъдат оценени по метод и преценка на вещото лице и да се определи търсената стойност. Открих поне две решения на ВАС, където е описан начинът по който е достигната тази стойност чрез съдебно-икономическа експертиза.  Например Решение № 7522 от 22.11.2016г. по административно дело № 8532/2015г. на ВАС, Първо отделение и Решение № 5734/09.05.2017г. по административно дело № 2551/2017 на ВАС, Първо отделение.

 

         В тази връзка моля да бъде допуснат допълнителен въпрос към експертизата, който съм формулирала в нарочна молба, която представям с копие за жалбоподателя и вещото лице.

         Моля да бъде допуснат този въпрос , все трябва по някакъв начин да се извърши контрол.

        

         Адв.А.: Считам, че така на поставения въпрос вещото лице е отговорило в своето заключение и всъщност отново поставяме въпроса за справедливата пазарна цена на една акция, а по този въпрос вещото лице е отговорило. Известно е затруднението по избора на вещо лице, от колко време се води делото, също така моля да имате предвид и решението на ВАС, с което е отменено решението по настоящото административно дело № 37/2015г. и същото е върнато за ново разглеждане с изрични указания относно прилагането на метода за сравними неконтролирани цени, така че смятам на така поставения въпрос вече е отговорено и не следва да се отговаря отново.

        

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно така зададеният въпрос:

         Аз пак казвам - цена имаме тогава, когато имаме сделка. Във всички останали случаи, ако излезем от Наредба № Н-9 и отидем на стандартите за оценяване, български и международни, ние тогава трябва да прилагаме тези методи и получаваме стойност, а стойността не е цена. Тя е някакво мнение, хипотетично, вероятно. Аз може да стигна до извода, че 1 акция струва 100лв., но друг колега може да стигне до извода, че е 0.50лв. Когато купим една акция, това е нашата цена.

 

Юрисконсулт Т.: Да кажем пазарна стойност и така е посочено в едно от цитираните от  мен решения на ВАС. Това, че делото е върнато за ново разглеждане с указания, би могло да се излезе и да се направи най-малко вариант на изчисления. След като практиката показва, че е абсолютно възможно да се стигне до такава стойност и да се определят по законосъобразен начин стойностите на акциите в нашия случай, затова моля съдът да допусне този допълнителен въпрос.

         Такава експертиза се оказа, че е правил вещото лице Методи Лаков по едно от делата в този Административен съд, по което има влязло в сила решение.

        

 

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като обективна, безпристрастна и пълна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено по съдебно-оценъчната експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 802.64 лв.  лева, от които 300 лв.от внесения депозит.

ЗАДЪЛЖАВА ответникът Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас да внесе разликата от 502.64 лв. за доплащане на приетата експертиза в 7-дневен срок считано от днес.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на представителя на Директора на ОДОП-Бургас за поставяне на допълнителна задача на вещото лице.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.А.: Моля да отмените обжалвания ревизионен акт в частта, в която за данъчен период 2012г. са определи задължения за данъци на основание чл.48 от ЗДФЛ на посочените в жалбата основания.

Органите по приходите, в чиято тежест е да се установят предпоставките по чл.15 и чл.16 от ЗКПО не успяха да сторят това в настоящото производство, поради което моля да отмените обжалвания акт и да ни присъдите разноските по делото.

Моля да ни се даде възможност в указан от съда срок да представим писмени бележки.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и необоснована. Считам, че констатациите въз основа на които са определени допълнителните задължения по чл.48 от ЗДФЛ са установени правилно и законосъобразно и са доказани. Моля да съобразите доводите изложени в потвърдителното решение на директора на ОДОП, което е с номер 299/29.10.2014г.

Моля да не кредитирате заключението на вещото лице дадено в настоящото производство, тъй като стана ясно, че всъщност приложения от нея метод е неприложим за настоящия случай.

 Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размера по Наредба № 1 за адвокатски възнаграждения, което съм изчислила на 2 940 лева.

Моля за възможност да представим писмена защита.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: