ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2395 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с” АД, редовно призован, се явява адвокат С., редовно упълномощен от по-рано.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е по делото справка с вх. № 4066/30.04.2015 г.от ТД на НАП София, в която се съдържа информация за сключени и прекратени договори с лица на дружеството-жалбоподател за периода 2003-2013 година.

 

АДВОКАТ С.: Заявявам, че към дата 19.02.2014 г. в дружеството не са съществували лица, наети по трудово правоотношение и конкретно г-жа Г..

Поддържам жалбата и исканията, които сме направили с нея.

Не поддържам искането за спиране изпълнението на процесната заповед.

Желая да направя уточнение към жалбата по отношение собствеността на бунгалото, което е предмет на оспорената заповед. В жалбата сме посочили, че същото не е наше, но след извършена от нас справка в „Булгартабак Холдинг” гр. Хасково, установихме, че при тях няма заведен такъв дълготраен материален актив, затова коригираме жалбата, като заявяваме, че бунгалото е собственост на „Хелио-тур-с” АД, като уточняваме, че първоначално е изградено от „Балкантурист” и впоследствие, след преобразуване на дружеството, е станало собственост на „Хелио-тур-с” АД.

 

СЪДЪТ намира, че следва да допусне исканата техническа експертиза, която следва да отговори на следните въпроси:

1. Към момента на извършване на строителството на процесното бунгало, теренът, в който същото е било изградено бил ли е регулиран (наличие на ПУП; предназначение на терена)?

2. Вещото лице да посочи каква категория е процесният строеж с оглед техническите му характеристики, както и да посочи какъв е начинът на изграждане на процесното бунгало. След отговора на този въпрос да отговори дали съобразно времето на изграждането му същото е изградено в съответствие с действащите към този момент технически нормативи и правила за строителство.

3. Вещото лице след като извърши справка в Община Созопол да отговори дали за строителството на процесното бунгало към момента на изграждането му са били издавани строителни книжа и ако констатира наличие на такива, да ги посочи.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези – от ТД на НАП София с придружително писмо вх. № 4066/30.04.2015 г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лв., които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

УКАЗВА на страните, че за твърдяните от тях факти следва да ангажират доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: