ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти февруари            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2395 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16.26 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ХЕЛИО-ТУР-С” АД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ОТВЕТНИКА - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         Съдът в предходно съдебно заседание е приел, че представените доказателства от адв. С. не са достатъчни, за да обосноват пречка за явяване в открито съдебно заседание. По тази причина е дал ход, но е отложил делото, за да даде последна възможност на жалбоподателя да ангажира свидетелски показания на посочения свидетел Д.Р.. В днешно съдебно заседание,  съдът отново констатира, че този свидетел не се явява, не се води, поради което съдът преценя, че жалбоподателят се е дезинтересирал от разпита му и същият следва да бъде заличен от списъка на свидетелите по настоящото дело, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАЛИЧАВА Д.Р. от списъка на свидетелите по административно дело № 2395 по описа за 2014 г. на Административен съд – Бургас.

 

         АДВ. Й.: Моля да приключите събирането на доказателствата. Няма да соча доказателства. Считаме, че жалбоподателят с оглед дадените указания за изчерпване на доказателствата е използвал процесуалната възможност за събиране на такива и безспорно се е дезинтересирал от по-нататъшно събиране на доказателства, като в този смисъл Ви моля да приключите събирането на доказателствата.

 

         Съдът като взе предвид становището на ответника и горните съображения, намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана с оглед събраните доказателства, които установяват, че процесното бунгало се ползва от жалбоподателя „Хелио-тур-с” АД и че то се води в неговите дълготрайни материални активи и актове за собственост. Същото е незаконно построено поради липса на каквито и да било строителни книжа, поради което е и премахнато към настоящия момент, като в тази връзка ни присъдите и направените по делото разноски, в размер на адвокатското възнаграждение.

Моля Ви за решение в този смисъл.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: