ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 20.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2395 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13.02 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ХЕЛИО-ТУР-С” АД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не изпраща представител.

В залата се явява вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза С.Б..

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид становището на процесуалния  представител на жалбоподателя счита, че липсват пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило на 11.01.2016 г. заключение по съдебно-техническата експертиза, изготвена от вещото лице Б..

 

АДВ. С.: Да се изслуша изготвената и представена по делото експертиза.

 

Съдът, като взе предвид становището на жалбоподателя и обстоятелството, че заключението е представено в срок, счита, че липсват процесуални пречки същото да бъде изслушано в днешно съдебно заседание, поради което и воден от горното

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице.

СНЕМА самоличността на същото както следва:

С.Г.Б. – ** години, българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните, със специалност инженер „ПГС”, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Поддържам заключението, което съм представила.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Процесното бунгало как е закрепено към земята – трайно, или е монтирано върху някаква подложка? Какво представлява свързването с терена?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Подложката, върху която е било монтирано бунгалото я няма. Сложила съм снимка на стр. 4 и отпред се вижда една от базалтови плочки, което е видно от снимковия материал. Имайки предвид съществуващите девет подложки и съществуващите дървени бунгала съм преценила, че бунгалото с основата са едно общо цяло и представлява строеж. От огледа на място, който съм направила не мога да видя дали е хванато или е върху подложката, защото не видях никаква следа от болтове, планки, някакви скрепителни материали. Позовала съм се на това, че основата е трайно свързана със земята. Начинът на хващане на самото бунгало няма как да се установи.

Обичайните методи при такова малко бунгало много вероятно е то да е било поставено върху плочата. За да направя този извод съм взела предвид обстоятелството, че не открих върху фундамента върху останалите 9 площадки остатъци от планки, болтове или други скрепителни елементи на бунгалото към тази основа. Това подробно съм го описала.

Над Кота О не видях никаква конструкция, защото всичко е премахнато.

Другите бунгала над тази плоча нямат конструкция. Всичко е махнато и дори и от тези бунгала, които съществуват на място не може да бъде установено как самото бунгало е захванато за тази основа.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Вие сте описали много подробно документи свързани с изграждането на къмпинг „Каваци” и бунгалата. От тези документи може ли да се заключи, че е провеждана процедура за промяна начина на трайно ползване на земята от земеделска в урбанизирана?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм записала на стр. 3, в края на първия абзац, че не се е открила преписка за промяна статута на земята. Всички тези документи, които съм цитирала съм ги откривала по повод други дела от различни институции.

От Община Созопол не съм взела нищо, тъй като отговора на общината беше, че няма никаква преписка по отношение на обектите на къмпинг „Каваци”. Беше ми казано отнякъде, че е имало пожар в Община Созопол и намерих едно писмо от пожарната за това, че в общината е имало пожар и са изгорели документи, но не знам дали има изгорели документи за обектите в къмпинг „Каваци”.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Казахте, че на място сте посетили тези бунгала. Всички еднотипни ли са, тези които сте снимали?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз гледах тези, които са с еднаква квадратура като процесното бунгало. Имам и снимка, но в къмпинга има и други вид бунгала с различни площи и различен модел, които не съм заснела. Заградени са с ограда, но не съм ги броила.

ВЪПРОС НА СЪДА: Основите, които сте установили за останалите обекти на място, които съществуват, може ли да прецените кога и как са изградени съобразно външния им вид и начина по който изглеждат в момента? Възможно ли е да са били укрепени, измазани допълнително, след първоначалното им изграждане?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поне на външен вид и на мен ми изглежда, че не са обновявани и че тези основи си изглеждат по начина, по който са изглеждали към момента на построяването когато са били използвани за основи на бунгалата.

 

АДВ. С.: Оспорвам част от заключението в експертизата. Едното е, че въпреки, че самото вещо лице заяви, че бунгалото вероятно е поставено върху бетоновата подложка, която е за изравняване на терена, е дало заключение, че бунгалото представлява строеж от VІ категория. Считам, че заключението в тази част е необосновано. Оспорвам го и в частта, където вещото лице счита, че земята не е урбанизирана, че всъщност е земеделска. Ние така сме я купували като къмпинг. Всичко това е изградено, свързано с инфраструктура. Това е правено от проектантски колектив, с който сме се свързали. Според мен и от документите споменати от вещото лице се установява провеждане на процедура по промяна предназначението.

Моля да назначите тройна експертиза по тези въпроси, като доказателствено искане имам и за допускане до разпит на двама свидетели - единият за доказване годината на построяване на бунгалото и за това, че е еднотипно с останалите, а другия свидетел ще бъде от проектантския колектив, който е проектирал къмпинг „Каваци”. Ние ще установим, че Община Созопол е имала строителна документация и бунгалата са били изградени.

Моля да приемете писмо от Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” за това, че в Община Созопол има изгорели документи. Считам, че след като липсват официални и удостоверителни документи, същите следва да бъдат възпроизведени със свидетелски показания. Затова искам да бъде разпитан член на проектантския колектив.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Б.. На същото да бъде изплатено възнаграждение съобразно представена справка-декларация в размер на 400 лв., платими от внесения депозит.(изд.Р.К.О.-400 лв. – 20.01.2016 г.)

 

ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство - уведомление от РСПАБ-Бургас до кмета на Община Созопол.

 

Съдът, като взе предвид становището на адв. С. по представената експертиза, намира, че въпросът за това представлява ли процесното бунгало строеж по смисъла на закона или преместваем обект, към настоящия момент не може да бъде установено с оглед обстоятелството констатирано от вещото лице, че самото то липсва на място. В тази връзка, при назначаването на тройна експертиза същата не би могла да придобие впечатление и познания, които да превъзмогнат обстоятелството за липса на предмета на настоящия спор. В тази връзка, съдът намира искането за назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза за безпредметно именно с оглед обстоятелството, че липсват обективни данни, от които да бъде направено заключение за характера на обекта, предмет на оспорената в настоящото производство заповед.

Що се отнася до искането за разпит на свидетели, които да удостоверяват вида, характера на бунгалата, тяхната еднотипност и т.н. към момента на поставянето им, съдът счита, че същият е относим към предмета на спора, а относно обстоятелството налице ли са данни за разпит на свидетели за установяване на обстоятелства, касаещи съдържанието на документ, съдът намира, че представеното в днешно съдебно заседание Удостоверение № 113 от 29.11.2001 г. за възникнал пожар в административната сграда в Община Созопол е индиция за унищожаване на официални документи не по вина на жалбоподателя в настоящото производство. В тази връзка, съдът намира за необходимо да разпита при условията на довеждане лица, които могат да удостоверят съдържанието на твърдян като унищожен документ, а именно строително разрешение и проектна документация за бунгала на къмпинг „Каваци”, включително и бунгалото, предмет на настоящия съдебен спор.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели за следващо съдебно заседание както следва: Д.Р. – служител на „Хелио-тур-с” АД, който ще свидетелства за обстоятелство относно вида на бунгалата и на конкретното бунгало, начина на построяването и монтирането му и т.н.

Относно свидетеля за другия вид обстоятелство предвид това, че в днешно съдебно заседание страната не е в състояние да индивидуализира същия, съдът ще се произнесе при довеждането му в следващо съдебно заседание.

           Съдът като прецени, че делото не е всестранно, пълно и обективно изяснено от фактическа страна, намира, че същото не следва да бъде приключвано, делото да бъде отложено за друга дата, за която на жалбоподателя да бъде предоставена възможност да доведе коментираните в днешно съдебно заседание свидетели.

Воден от горното, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2016 от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: