ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.02.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети февруари                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2395 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.25 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ХЕЛИО-ТУР-С” АД, редовно уведомен, не се явява законния представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв. С. - негов процесуален представител, с която същият желае да не бъде даван ход на делото поради негово заболяване. Представя Амбулаторен лист № 586/16.02.2016 г., с който удостоверява домашен амбулаторен режим на лечение, предписан му от д-р Д.И..

 

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът, като взе предвид молбата на процесуалния представител на жалбоподателя намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. 

         Съгласно разпоредбата на чл. 139 от АПК, съдът отлага делото ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. От една страна не се сочи подобно препятствие да е налице за законния представител на „Хелио-тур-с” АД, а от друга страна не се доказа да е налице препятствие и по отношение на процесуалния представител адв. С., което същият да не е в състояние да превъзмогне. От представения амбулаторен лист се установява, че в графата „бележки” на същия не е отразено изискуемото съобразно чл. 18, ар. 2 от Наредба за медицинската експертиза да бъде отразена невъзможността за явяване на лицето пред съд. 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че в предходно съдебно заседание е предоставил възможност на жалбоподателя да ангажира свидетел, който да свидетелства за наличието на унищожен документ, а именно проект и строителни книжа, касаещи и незаконния строеж, предмет на оспорване по настоящето дело.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че нито е посочено името на твърдения свидетел, нито е индивидуализиран конкретен документ по номер, автор, дата на постановяване, за съществуването на който лицето ще свидетелства, намира, че липсват данни за съществуването на подобно доказателствено средство по конкретното дело.

Относно допуснатия от страна на жалбоподателя свидетел Д.Р. при режим на довеждане, същият не се явява в съдебна зала, не се води от законния представител на жалбоподателя, от процесуалния представител или от трето лице, не се сочат и извинителни причини за невъзможност лицето да се яви в днешно съдебно заседание. Съдът намира, че следва да бъде предоставена последна възможност от страна на жалбоподателя да бъде доведен допуснатия свидетел, като ПРЕДУПРЕЖДАВА същия, че следва да изчерпи всички свои доказателствени искания своевременно преди датата на следващо съдебно заседание, като в същата дата следва да посочи три имена и ЕГН на свидетеля, който предстои да доведе за разпит. 

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.02.2016 г. от 16,15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: