ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести февруари                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2394 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ХЕЛИО-ТУР-С АД, редовно уведомен, не се явява представляващия дружеството. За него се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

  Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 8-Z-111/14.01.2014 г. на кмета на Община Созопол за премахване на незаконен строеждървено бунгало“, находящ се ПИ № 10647, м.М., землище на гр. Созопол.

След указание на съда, ответникът е представил преписката, по която е издаден оспореният акт. Първоначално жалбата е била насочена освен срещу Заповед № 8-Z-111/14.01.2014 г. и срещу покана за доброволно изпълнение.

С определение № 71/08.01.2015 г. съдът е разделил производството по делото, като по жалбата срещу поканата за доброволно изпълнение е образувано отделно съдебно производство. След указание на съда отБългарски пощи ЕАД беше представена справка, съгласно която писмо с обратна разписка с код ИД РS 8130 001 Q6R H, съгласно опис за доставяне на препоръчани пратки обр. 242Е, е връчено на лице на име Г., което е видно и от самата обратна разписка.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Във връзка с нашите твърдения, че такова лице няма в списъка на служителите в дружеството, моля да се изиска от ТД на НАП удостоверение, от което да е видно има ли такова лице с такава фамилия в списъчния състав на „Хелио-тур-с” АД. Оспорвам представеното известие за доставка или така наречената обратна разписка.

Поддържам направените с жалбата доказателствени искания, в т.ч. и назначаването на съдебно-техническа експертиза, разпит на един свидетел в режим на довеждане, с който да установим обстоятелството относно годината на построяване на бунгалото, обстоятелството за идентичност на премахнатите със съседните бунгала, както и относно обстоятелството кой е владял тези бунгала. Във връзка с обстоятелството, че бунгалата е в голяма степен на вероятност да са на „Булгартабак холдинг” гр. Хасково, моля да се извърши проверка в канцеларията на това дружество, за да се установи чия собственост са тези бунгала.

Свидетелските показания са необходими, тъй като бунгалата вече са премахнати и има само останки и да се докаже, че тези бунгала са идентични с другите около 30 броя бунгала и че са изпълнени с едни и същи материали.  Това е необходимо за извършване и на експертизата.

Моля, първо да се установи, че в дружеството няма лице с фамилията Г., тъй като това ще бъде важно обстоятелство относно допустимостта на жалбата, а след това да бъдат допуснати другите доказателствени искания.

 

Съдът намери, че във връзка с възражението на жалбоподателя, че при него не е работило лице с фамилията Г., което да е получило писмото, с което му е връчена оспорената заповед, намери, че следва да изиска справка от ТД на НОИ гр. Бургас относно наетите по трудови правоотношения лица в „Хелио-тур-с” АД към дата 19.02.2014 г., за да се установи дали в дружеството е работило лице на име Г.. Едва след това съдът ще се произнесе по останалите доказателствени искания на жалбоподателя, тъй като установяване на горепосочения факт пряко касае допустимостта на жалбата.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от ТД на НОИ гр. Бургас, в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи справка относно наетите по трудово правоотношение лица в „Хелио-тур-с” АД София, с ЕИК 102004621 към дата 19.02.2014 г. с цел да се установи дали към този момент в дружеството е работило лице на име Г..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2015 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: