ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети февруари                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2393 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:44 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СД „Братя Чаушеви 46 и сие“, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

          ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от ст. юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

 Производството е образувано по жалба на СД „Братя Чаушеви – 46 и сие“, с. Черна могила, област Бургас, с ЕИК 102788850, представлявано от Шукри Мустафа Мехмед, против ревизионен акт № Р-02000216001213-091-01/12.08.2016г., издаден от началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията, главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с решение № 252/24.10.2016г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка.

 

АДВ. Н.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка.

 Нямаме доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. Настоящият спор е правен и моля да споделите практиката на VІІІ-мо отделение на Върховен административен съд.

Ще представя писмени бележки.

Претендирам направените от доверителя ми разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Госпожо Административен съдия, моля да постановите решение, с което да бъде потвърден издадения ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Спорът е изцяло правен.

В потвърдителното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас е направен извод от ревизиращия екип, че е налице по отношение на жалбоподателя материалноправна пречка, за да се преотстъпи данъкът за 2014 г. и затова моля на изложените аргументи да постановите решение.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1013 лв.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.49 часа.

 

 

 

       СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: