ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

   

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2393 по описа за 2014 година.

                

    На именното повикване в 13:37 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с”АД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Б.Й., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Й.:Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Хелио-тур-с”АД против Заповед № 8-Z-108/14.01.2014година на кмета на община Созопол, с която да бъде премахнат незаконен строеж „дървено бунгало” находящ се в ПИ №№10647 и №10044, в м.”Мапи”, землище на гр.Созопол.

 

С писмо вх.№166/08.01.2015година от община Созопол е постъпила административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

 

С определение №129/13.01.2015година по настоящото дело, съдът е оставил без разглеждане и прекратил производството в частта против Покана за доброволно изпълнение с изх.№4-26-00.236/24.03.2014 година на Кмета на Община Созопол. Определението е влязло в сила.

 

Постъпило е писмо вх.№715/24.01.2015 година от община Созопол,  в която се твърди, че жалбата по делото е депозирана в съда не чрез административния орган, поради което същата няма входящ номер в общината.

 

С писмо вх.№ 1171/04.02.2015 година от Български пощи АД, в която е посочено че препоръчана пратка PS 8130 001 Q6RH е доставена на 19.02.2014година срещу подпис на Генчева. Към писмото е приложено копие опис за получаване на пратката.

 

Постъпило е писмо вх.№2784/21.03.2015 година писмо от НОИ, ТД Бургас, в което се сочи, че следва информацията да се изиска от ТД на НАП Бургас. Изпратена е справка от техните регистри, но е посочено, че има случаи на загуба или промяна и информацията от ТД на НАП Бургас е по- коректна.

 

От ТД на НАП Бургас с писмо вх.№2869/24.03.2015 година е постъпила информацията за трудовите договори за периода от 10.02.1993 година до 19.02.2014 година.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на адвокат Й. да изрази становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна, защото всички възражения в нея са насочени единствено и само върху твърденията, че съответно липсва адресат в лицето на „Хелио-тур-с”АД, поради обстоятелството, че същите съгласно твърденията им в жалбата не са правилно определени като адресати на административния акт.  Основните аргументите, които се излагат в жалбата са свързани с това, че с доказателства и твърдения, че „Хелио-тур-с”АД не е собственик на процесното бунгало, и всички други бунгала, които са предмет на премахване, определени със заповед.

Представям и моля да приемете акт за държавна собственост №226/11.09.1996 година на областен управител, ведно с утвърдено приложение към раздел ІІІ от акта. Това приложение е неразделна част от акта. От акта е видно, че процесните имоти са включени в капитала на търговското дружество „Хелио-тур-с” АД. Конкретно в приложението са изброени и съответните постройки – бунгала предмет на конкретното премахване. Наред с това представям и моля да приемете акт за държавна собственост №227/12.09.1996година, от който е видно, че имотите са включени в капитала на жалбоподателя. Представям предходен акт №  656/04.07.1994 година ведно с приложение към него от което безспорно се установява, че и към този момент в капитала на жалбоподателя са били включени всички сгради на къмпинг „Каваци” включително и процесните бунгала. Ще се ползваме от тези доказателства във връзка твърдението ни, което е и основен спор в настоящото съдебно производство, че жалбоподателят е адресат и задължено лице по административния акт предмет на спора. Що се касае до останалите основания считаме, че са спазени всички изисквания за законосъобразност на административния акт, които и в цялост и в останалата част не се оспорват от жалбоподателя. Няма да сочим други доказателства.

Възразявам срещу искането за експертиза с така изброените и поставени задачи в жалбата, защото някои са от правно естествено, а останалите са предмет на доказване с писмени доказателства, включително и с тези които представям и днес.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и днес от адвокат Й. писмени документи, като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и такива съхранявани в администрацията на община Созопол, както и след като извърши оглед на място, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба, с изключение на въпросите представлява ли строеж процесното бунгало, както и представлява ли същото търпим строеж, които въпроси са от правен характер, по които съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

         При изследване на предпоставките за търпимост на процесното бунгало вещото лице да направи съответните изследвания в контекста на нормата на § 16, ал.1, 2 и 3, респективно съобразно нормата на §127 от ПРЗ на ЗУТ. В тази част от изследването вещото лице да съобрази нормите на ЗТСУ, ППЗТСУ, Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата и Правилника за неговото приложение, които са били действащи закони към момента на твърдяната от жалбоподателя година на изграждане, а именно 1986 година. В случай, че при изследваното вещото лице установи различна година на изграждане, следва да съобрази приложимата към тази година действаща нормативна уредба при изследването търпимостта на строежа.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., вносими в 7-дневен срок от уведомяването от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

УКАЗВА на страната поискала допускането на съдебно-техническа експертиза, че при непредставянето на определения депозит в дадения срок, съдът ще приеме, че не се поддържа доказателственото искане  посочено в жалбата и ще приключи производството със събраните до момента доказателства по делото, като по отношение на поставените въпроси по съдебно-техническата експертиза, ще приложи нормата на ал.161, ал.1 от ГПК във чл.144 от АПК и може да приеме за доказани респ. недоказани фактите , за които в частност е допусната експертизата.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото С.Г. Б.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на

28. 10.2015 година от 13.30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Да се призове вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.49 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: