ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2016, 29.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети януари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2393 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 10:26 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с”АД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - кмет на община Созопол, редовно призован,  представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА молба вх. №10359/20.11.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя, с която е направено доказателствени искания. Към молбата са приложени заверени от адв. С. разрешение за строеж №54/21.11.1986година и списък на ДА приложени от л.125 до л.129 по делото.

 

С разпореждане от 21.11.2015година, съдът е дал възможност на ответника по оспорването, да изрази становище по доказателствените искания, както и да изчерпи своите доказателствени искания. Това съобщение е получено чрез юрисконсулт Георгиева на 04.11.2015година, но към настоящия момент липсва становище.

Съдът приема, че с молбата от 20.11.2015година жалбоподателят е изпълнили указанията дадени в предходното съдебно заседание, относно правния им интерес, а доколкото представените писмени документи  са заверени служебно от адвокат С. в кръга на предоставения му мандат по настоящото производство, то следва същите да се считат като официално заверени документи, които да бъда приети като доказателства по делото.

Във връзка направеното доказателствено искане в молба от 20.11.2015година от процесуалния представител  на жалбоподателя, че допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза, не следва да бъдат допускани, тъй като вещото лице е отговорило на тези въпроси в заключението си прието в предходно съдебно заседание.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№10359/20.11.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя документи, а именно разрешение за строеж №54/21.11.1986 година и списък на ДА приложени от  л.125 до л.129 по делото, като писмени доказателства по делото.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза.

 

ДОПУСКА на жалбоподателя един свидетел при довеждане най- късно в следващото съдебно заседание.

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при недовеждане на свидетеля, без да са налице уважителни причини, най-късно в следващото съдебно заседание или при заявени доказателствени искания, които ще станат причина за отлагане на делото за друго съдебно заседание ще му бъде наложена глоба на основание чл.92а от ГПК в размер на 200лева по чл.91 от ГПК. УВЕДОМЯВА изрично жалбоподателя, че при недовеждането му съдът ще приключи настоящото производство при наличните към момента доказателства, тъй като същото е образувано на 04.12.2014година и към настоящия момент все още не е приключило поради несвоевременни доказателствени искания на жалбоподателя и поради пасивното процесуално поведение на страните.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.02.2016 година, 13.00 часа, за която дата и час страните редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

На жалбоподателя да се изпрати нарочно съобщение с дадените в днешното съдебно заседание изрични указания за налагане на глоба при несвоевременно заявени доказателствени искания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: