ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 10.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2393 по описа за 2014 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио-тур-с”АД, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на Община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Б.Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

АДВОКАТ С.: Водим допуснатия ни свидетел и моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание. Представям на съда и моля да приемете извлечение от инвентарната книга на жалбоподателя, с което ще установим дали процесното бунгало е в активите или не на „Хелио-тур-с” АД. Ние твърдим, че е в активите на дружеството, но това не доказва, че е собственик на бунгалото. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ Й.: Не възразявам да се приеме представеното в днешното съдебно заседание доказателство, но моля да имате предвид, че това са последващи извлечения, като видно и от предходни съдебни заседания по делото, в които са приложени актове за държавна собственост и заключението на вещото лице Б., която е установила актове за държавна собственост, че предмет на приватизационната сделка и включително последващи издадени актове на жалбоподателя, доказват собствеността на „Хелио-тур-с”АД върху процесните бунгала и в този смисъл, ако извлечението допълнително доказва този факт, моля да го приемете за безспорно по делото. Моля да се приеме в потвърждение на доказателствата приложени по делото. Не спорим, че процесното бунгало е в активите и е собственост на „Хелио-тур-с” АД, нито че е било построено от друго дружество преди 1980 г., а не от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ С.: Процесното бунгало е включено в активите на дружеството-жалбоподател, но то не е собственик на това бунгало, това не се доказа и от ответника. В този смисъл моля съда да приеме за безспорно това обстоятелство.

 

Съдът като съобрази заявеното в днешното съдебно заседание от представителите на страните намира, че следва да приеме за безспорно и ненуждаещо се от доказване по делото, че бунгалото предмет на процесната заповед е включено в активите на „Хелио-тур-с”АД, както и че е построено от друго дружество, а не от жалбоподателя, поради което на основание чл.253 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК счита, че следва да допълни доклада на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

              

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване по делото, че процесното бунгало предмет на процесната заповед е в активите на жалбоподателя, както и че това бунгало не е построено от жалбоподателя, а от друго дружество преди 1980 г.;

 

АДВОКАТ Й.: Нямам възражения по приетото за безспорно. Процесното бунгало е собственост на жалбоподателя и считаме, че заповедта в това отношение не подлежи на обсъждане, че жалбоподателя трябва да е адресат, след като няма спор, че те са собственик. Това кой го е построил е ирелевантно за съществото на спора. Нас ни касае кой е собственика като адресат, който трябва да премахне строежа. Второто, което искаме да кажа е, че със свидетелски показания не може да се доказва нещо, за което следва да има писмени документи и въз основа на писмените доказателства събрани от административния орган се базира издадената заповед с адресат жалбоподателя. За нас не е спорно, кой го е строил.

 

АДВОКАТ С.: Ние твърдим, че бунгалото е в активите на дружеството, но това не доказва по категоричен начин, че е собственик жалбоподателя, а този който е извършител на строеж е ТП”Балкантурист” през 80 години, като няма данни за правоприемство между това предприятие и дружеството-жалбоподател. Предоставям на съда по искането за разпит на свидетеля.

 

АДВОКАТ Й.: Ако има спор за собствеността, то това е ирелевантно за настоящото производство, като единствения важен юридически факт в настоящия случай е кой се води по съответни документи адресат.

        

             АДВОКАТ С.: Моля само да се приеме за безспорно, че ТП„Балкантурист” е извършител на процесния строеж и построено преди 1980година.

 

             АДВОКАТ Й.: Не спорим, че е построено преди 1980 година  от ТП„Балкантурист”, приехме го за безспорно по делото.

 

              Съдът приема, че с оглед приетите за безспорни обстоятелства по делото, свидетелят не следва да бъде разпитан в днешното съдебно заседание,  поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението от предходното съдебно заседание на 29.01.2016година, с което е допуснал на жалбоподателя един свидетел при довеждане в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други искания по доказателствата.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

   АДВОКАТ С.: Процесното бунгало е изградено преди 1980 година от ТП”Балкантурист”. При приватизацията жалбоподателят придобива активите на това предприятие, но по делото няма нито едно доказателство, че сме собственици на бунгалото, а тежестта на доказване е на общината. В тази връзка аз считам, че процесната заповед е незаконосъобразна, адресирана е до лице което не е извършител на незаконния строеж и не е доказано, че е собственик на строежа, поради което моля да отмените обжалваната заповед. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото, в случай на уважаване на жалбата и срок за писмени бележки.

Моля призовките и съобщенията да бъдат на адреса посочен в пълномощното ми.

 

АДВОКАТ Й.: Аз моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, с оглед събраните по делото доказателства които първо установяват незаконност на строителството на процесния обект, второ неговата липса към нас момент, трето обстоятелството, че по всички официални документи вкл. и представените в днешното съдебно заседание,  обектът се води в активите на жалбоподателя и към момента на издаването на заповедта е негов собственик, както по представените актове за държавна собственост по делото, така и по установеното от вещото лице, така и днешните представени доказателства. Безспорно се установява факта от всички събрани доказателства кой би следвало да е адресат на заповедта в качеството на собственик на обекта, който подлежи на премахване и той е именно дружеството-жалбоподател. Що се касае до оспорването на факта около собствеността считаме, че същия е  ирелевантен за съществото на спора и в случая са налице изискванията за законосъобразност на акта свързани с нарушението на закона, свързани с компетентността на автора, свързани извършена законно установена процедура, за която също не се спори, включително съответствие с целта на закона. С оглед на изложеното считам, че административният акт  е законосъобразен и моля за решение в този смисъл. Моля да бъдат присъдени в полза на ответника разноски в размер на адвокатското възнаграждение, като не представям списък за разноските.

 

АДВОКАТ С.: Спорът за собствеността не е ирелевантен, тъй като предмета на делото е заповед за премахване, като тя се издава на извършителя на строежа, на собственика или този който я ползва, като нито едно от тези обстоятелства не беше установено по отношение на „Хелио-тур-с”АД. Не се касае за строеж от ІV до VІ категория, а за монтирано бунгало върху бетонна основа и не е строеж по смисъла на ЗУТ.

Не представям списък на разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:23часа.

 

             СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: