ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,05.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2393 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Експрес 2Д” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М. и адвокат Г., надлежно упълномощени, с представено пълномощно.

Ответникът началник Митница Бургас, редовно призован, се представляват от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Ламбов, надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

Явява се вещото лице А.Ч..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че въз основа на заповед РД-12-236/05.09.2013г. на председателя на Административен съд гр. Бургас е променен съдията-докладчика на делото. По тази причина е отменено с определение в закрито заседание от 13.09.2013г. протоколно определение от 22.4.2013г, с което е даден ход на устните състезания и е насрочил делото в открито заседание.

Съдът с оглед принципа на устност и непосредственост пристъпи към втори разпит на вещото лице, със снета самоличност от по-рано.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Поддържам експертизата и казаното при разпита ми в предходното съдебно заседание.

 

ВЪПРОС на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Извършихте ли справка в счетоводството на жалбоподателя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч. – Да, бях в счетоводството на жалбоподателя. Тези данни, които съм цитирала в експертизата, съм ги видяла в счетоводството.

АДВОКАТ М. – Нямам въпроси към вещото лице. Нямаме други доказателствени искания.

АДВОКАТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам въпроси към вещото лице. Нямам искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ ЛАМБОВ - Нямам въпроси към вещото лице. Нямам искания по доказателствата.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ М. – Поддържам в пълна степен всичко, което е казано в предходното съдебно заседание.

АДВОКАТ Г. – Моля да ни предоставите срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам изцяло изложеното в писмените бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалните представители на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представят писмено становище, с копие за ответника.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: