ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.07                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На десети юли                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2392 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио-тур-с” АД не се явява представител, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Зае ответника- кмет на община Созопол не се явява представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице С.Б..

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото писмо от Български пощи ЕАД, с приложени към него извлечения от описи на препоръчани пратки съобразно указанията на съда от предходното съдебно заседание

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж.С.Г.Б.- 64 години, българка, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение със скица, снимков материал, които поддържам.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Б. възнаграждение в размер на 400 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300 лева - платими от внесения предварителен депозит /стр.182/ и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 100 лева в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, по направените в жалбата доказателствени искания, намира следното:

Направеното под № 2 доказателствено искане за разпит на свидетели съдът намира за неоснователно, доколкото обстоятелствата, които страната се домогва да докаже посредством свидетелските показания- идентичност на процесното бунгало със запазени съседни бунгала, са неотносими към предмета на спора. Неоснователни са също исканията под № 3, № 4 и № 9, тъй като сочените обстоятелства са ирелевантни за настоящия спор. Административната преписка е приложена по делото, поради което искането под № 5 също следва да се отхвърли. Съдът намира за неоснователно и искането под № 7, доколкото липсват твърдения на страната, че сочените документи са унищожени или загубени, а е заявено само предположение в този смисъл. Искането, направено под № 8, е основателно, тъй като соченото доказателство ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, за изясняване на посочените в т.8 от жалбата обстоятелства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на жалбоподателя, посочени в т. 2, 3, 4, 5, 7 и 9 от жалбата, както следва: за допускане до разпит на свидетели за установяване идентичност на процесното бунгало със запазени съседни бунгала; за разпит на гл.архитект на община Созопол- с оглед установяване различията между процесното бунгало и останалите бунгала; за издаване на съдебни удостоверения- с оглед снабдяване с информация относно възникнали пожари от 1980 г. до настоящия момент; за прилагане на административната преписка повторно; за разпит на свидетел относно наличието на строителна документация към момента на изграждане на обекта; за представяне от ответната страна на документацията за избор на фирма изпълнител на дейностите по събаряне на процесното бунгало.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.11.2015 г. от 11.20 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: