ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.04.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2392 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио тур С” АД се явява адвокат С., с представено пълномощно на л.5.

Ответникът- кмет на Община Созопол не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат С.- Заявявам, че с жалбата оспорваме два административни акта- заповед № 8-Z-110/14.01.2014г. на кмета на община Созопол и покана за доброволно премахване на обекта, която аз считам, че също представлява административен акт, тъй като създава индивидуални материално правни и процесуално правни последици. Така например не може да се пристъпи към принудително изпълнение без да е връчена поканата за доброволно изпълнение. Създава се процесуално право на жалбоподателя сам да премахне постройката. Без да е връчена поканата за доброволно изпълнение и преди да е изтекъл срока за доброволно изпълнение, не могат да се предприемат други действия от административния орган. Имаме и други дела за тези обекти, които бяха разделени от съда. Считам, че следва да се раздели производството по жалбата срещу двата акта.

 

СЪДЪТ, след като изслуша пълномощника на жалбоподателя и като взе предвид, че с жалбата се оспорват два акта, намира, че са налице предпоставките на чл.210, ал.2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК за разделяне на производството, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗДЕЛЯ производството по адм.д.№2392/2014г. по описа на АСБ по жалбата на „Хелио турс С” АД София против заповед № 8-Z-110/14.01.2014г. на кмета на община Созопол и против покана за доброволно премахване на обект, като настоящото производство ще продължи по жалбата на „Хелио тур С” АД против посочената заповед.

Жалбата на „Хелио турс С” АД, ведно с препис на материалите по делото, против покана за доброволно премахване на обект да се докладва на председателя на съда за определяне на съдия-докладчик.

Определението е окончателно.

 

Адвокат С.- Да се даде ход на делото по жалбата срещу заповедта на кмета на община Созопол.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата „Хелио тур С” АД против заповед № 8-Z-110/14.01.2014г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Дървено бунгало”, находящо се в поземлени имоти №10647 и №10044, м.Мапи,.землището на гр. Созопол.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорената заповед.

 

Адвокат С.- Поддържам жалбата, поддържам и направените с нея доказателствени искания, но моля съдът, първоначално има една процесуална предпоставка, дали наистина лицето, което е получило заповедта има трудовоправни отношения с „Хелио тур С” АД, поради което моля да се изиска справка от ТД на НАП Бургас, дали лицето получило заповедта и подписало се на обратната разписка, има трудово правни отношения с „Хелио тур С” АД. Моля задачите към експертизата да се допуснат след представяне на справката от НАП за списъчния състав на дружеството към тази дата. Те не са дали и цялата преписка, да се изиска преписката от ответника.

 

В съдебната зала се явява адвокат Б.Й., процесуален представител на ответника.

Съдът запозна адвокат Й. с извършените до момента процесуални действия.

 

Адвокат С. - Моля съдът да се произнесе по искането за експертиза, след представяне на справката от ТД на НАП, след като се установи дали е редовно връчена заповедта.

Адвокат Й.- Правя възражение по повод разделянето на делото. Поканата за доброволно премахване на обекта не носи белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, предвид обстоятелството, че е последващ акт, произтичащ от съответно властническо волеизявление, визирано в акта на административния орган, а именно в заповед № 8-Z-110/14.01.2014г. на кмета на община Созопол. В този смисъл правим възражение да се разглежда поканата като самостоятелен административен акт. На второ място - по отношение на жалбата срещу заповед № 8-Z-110/14.01.2014г. на кмета на община Созопол, считаме жалбата за категорично недопустима поради липса на какъвто и да е правен интерес от страна на жалбоподателя да оспорва, който, както изрично сам е посочил в жалбата си на няколко места – на стр. 2, основание 2 се твърди, че не е налице строеж, било то незаконен или преместваем обект, който да е построен от „Хелио тур С” АД. Второ, същия заявява, че, и ние приемаме за безспорно, че по сметка 201 и сметка 203 като дълготраен актив не заприходено процесното бунгало и за него дори няма издаден нотариален акт. Нещо повече, малко по-надолу в жалбата, същия заявява, че тези бунгала са на „Булгартабак холдинг” със седалище гр. Хасково. На стр. 3 от жалбата, като в този смисъл неточно е  посочен адресата на заповедта. На стр. 3 от жалбата, жалбоподателят в средата, изразява становището, че следователно, след всички изводи в защита на твърденията си, дружеството формира като краен извод, че не е построило това бунгало, не е негов собственик, не е правоприемник на дружество или физическо лице, което го е построило и в този смисъл същия заявява, че „Хелио тур С” АД не може да бъде адресат на заповедта, тъй като не е извършител на строежа. В този смисъл същия, вкл. и в едно от доказателствените си искания, това за назначаване на съдебно-техническа експертиза, иска да се изследва въпросът дали процесното бунгало е включено в материалните активи на „Булгартабак”, което е в подкрепа на твърдението ни, че жалбоподателя оспорва активната си легитимация по отношение на издадения административен акт, вкл. и обстоятелството, че е негов адресат, като в този смисъл намираме жалбата за недопустима, поради липса на какъвто и да е правен интерес, който безспорно се подчертава в жалбата. В този смисъл считаме, че производство трябва да бъде прекратено и всякакви други доказателствени искания, изброени в три страници от неговия процесуален представител, са ирелевантни по съществото на спора, поради липса на правен интерес от оспорване от жалбоподателя и моля за определение в този смисъл.

 

Адвокат С. – Адресат на заповедта е „Хелио тур С” АД и само този факт е достатъчен за нашата активна процесуална легитимация. Ако общината счита обстоятелството, че бунгалата не са на „Хелио тур С” АД, моля това обстоятелство да се установи от съда. Не само това, ако наистина „Булгартабак холдинг” е собственик, значи е следвало заповедта да е адресирана до тях. Ние твърдим, че понеже общината в цялата преписка сочи, че „Хелио тур С” АД е извършител и на строежа, ние също твърдим много неща и искаме да се изследва с експертиза, с разпит на свидетел, да се изследва кой е извършител на строежа, не е едностранчиво изявлението, но ако се установи, че „Булгартабак холдинг” е строител, нима тази заповед е законна, в този смисъл са налице предпоставки за отмяната и, но след като се установи дали законно е връчена заповедта.

Адвокат Й.- Тези твърдения в днешното съдебно заседание не опровергават поне до настоящия момент твърденията изрично изложени в жалбата, за които ние направихме възражение за недопустимост. Ще моля в този смисъл жалбоподателят да уточни дали твърди, че този строеж, предмет на заповедта, първо е построен от „Хелио тур С”АД, второ дали е заведен в с/ка 201 и с/ка203 на дружеството като ДМА и дали е заприходен, трето- твърди ли жалбоподателят, че е собственик на въпросния обект, твърди ли, че е правоприемник на дружество или физическо лице, което го е построило. В жалбата той на четири места е написал сам, че не е. Не може да оспорва законосъобразността, той ги опровергава, той подава жалба. Първо трябва да установим дали има правен интерес от оспорване и в този смисъл да направи доказателствените си искания.

Адвокат С.- Моля съдът да се произнесе по това дали имаме редовно връчване на заповедта или не и след това да се произнася по другите искания. Не поддържам искането за спиране на изпълнението, тъй като заповедта вече е изпълнена. Не поддържам искането за спиране.

Адвокат Й. – В жалбата се твърди, че не е собственик, ние приемаме, че той не е собственик, но следователно жалбата е недопустима защото няма правен интерес. Ще ви моля да прекратите производството. Това е опит да се шиканира производството, за да се изкара лятото.

Адвокат С. – Бунгалата са съборени.

адвокат Й.- При това положение моля съдът да се произнесе с крайния съдебен акт по допустимостта на жалбата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКА от ТД на НАП- Бургас справка относно списъчния състав на „Хелио тур С” АД към 19.02.2014г.

 

СЪДЪТ, с оглед събирането на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015г. от 11.20 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: