ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.01.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2392 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.45 се явиха:

 

За жалбоподателя „Хелио-тур-с” АД се явява адвокат С..

*** се явява адвокат Й..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат С.: Оттеглям доказателственото искане за разпит на свидетел, отказвам се от това доказателствено искане. Моля да бъде приключено събирането на доказателства. Не е спорно по делото, че постройките са на „Хелио тур С” АД.

Адвокат Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. Ние твърдим, че постройките на „Хелио тур С” АД не са законни, а според жалбоподателя постройките са законни.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.06.2015г., с което е допуснат до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

Адвокат С.: Моля да отмените заповедта на кмета на община Созопол за премахване на постройка, на следните основание: Не се касае за строеж по смисъла на ЗУТ, който да попада в ІV- VІ категория. От назначена съдебно-техническа експертиза стана ясно, че закрепването към бетонната подложка, излята на терена, не може да се счита за фондиране, поради което не може да се счита, че е бетонова и дървена конструкция. Моля да им предоставите възможност за представяне на писмени бележки, в които да изложа подробни съображения. Моля да присъдите разноски по делото в случай, че уважите жалбата.

Адвокат Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, с оглед съществото на спора, касаещ премахване на незаконен строеж. Считаме, че незаконността на строителството се изясни, с оглед на обстоятелството, че не са установени никакви строителни книжа, вкл. строително разрешение за изграждане на конкретното бунгало, а що се касае за начина за закрепване към бетонната подложка, или респ. характера на строителството, моля да се има предвид, че в заключението си вещото лице изрично е отбелязало, включително и със снимков материал, че бунгалото е премахнато и тези фактически обстоятелства не могат да бъдат установени практически на място. Ще ви моля да имате предвид, че включително и в експертизата, както и от всички събрани по делото доказателства, не се установи наличието на строителни книжа, разрешение за строеж или конкретни, да кажем документи, свързани с законността на извършеното строителство, поради което и предвид, че в заповедта на кмета изрично е посочено, че в административното производството по издаването и са поискани такива от жалбоподателя и не са представени такива, и е изпълнена предписаната по закона процедурна. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: