ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На осемнадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2391 по описа за 2014година.

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хелио Тур С” АД, редовно уведомен,  се представлява от адвокат С., с представено пълномощно, находящо се на л.5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

 

Не са налице процесуални пречки, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВОКАТ С. – Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания, които считам за относими към предмета на делото и моля да бъдат допуснати. Алтернативно сме посочили и други основания, които молим съдът да разгледа  в крайния си съдебен акт и да се произнесе  по тях.

Доказателствените искания са свързани с назначаване на експертиза и разпит на свидетел. Като не поддържаме единствено молбата за спиране на изпълнението на заповедта, тъй като по силата на закона  подаването на тази жабата спира изпълнението. В този смисъл от това искане се отказваме.

 

ВЪПРОС НА СЪДА – Процесното бунгало налично ли е на място?

 

АДВОКАТ С. – Бунгалото е вече премахнато след издаването на заповедта, но преди тя да ни бъде надлежно връчена.  На място има налични съседни бунгала, те са еднотипни и идентични с процесното бунгало. В този смисъл при изследването на вещото лице, може да се вземат за сравнение наличните съседни бунгала. Да изследва състоянието и начина на закрепване, изграждането и т.н.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка издаването на обжалвания административен акт.

 

АДВОКАТ С. – Уточнявам доказателствените си искания, във връзка с разпита на свидетеля, посредством който искаме да установим факта, че процесното бунгало е идентично със съседните бунгала, тъй като процесното е вече премахнато. С разпита на свидетеля искаме да установим и годината на изграждане на бунгалото с оглед установяване на неговия статут на търпимост.

Правя и допълнително доказателствено искане да се изисква и приложи по делото от Община Созопол преписката по изпълнение на процесната заповед. Необходима е, за да докажем, че процесното бунгало е премахнато, както и датата, на която то е премахнато.

 

Искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът намира за основателно, поради което и на основание на  чл.195, ал.1 от ГПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и такива съхранявани в администрацията на Община Созопол, както и след като извърши оглед на място, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба, в част Доказателствени искания, с изключение на въпросите представлява ли строеж процесното бунгало, както и представлява ли същото търпим строеж, които въпроси са такива от правен характер, по които съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

         При изследване на предпоставките за търпимост на процесното бунгало вещото лице да направи съответните изследвания в контекста на нормата на § 16, ал.1, 2 и 3, респективно съобразно нормата на §127 от ПРЗ на ЗУТ. В тази част от изследването вещото лице следва също да съобрази нормите на ЗТСУ, ППЗТСУ, Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата и Правилника за неговото приложение, които са били действащите закони към момента на твърдяната от жалбоподателя година на изграждане, а именно 1986 година. В случай, че при изследваното вещото лице установи различна година на изграждане, следва да съобрази приложимата към тази година действаща нормативна уредба при изследването търпимостта на строежа.

Експертизата да се изготви от вещото лице С.Б. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

Искането за ангажирането на гласни доказателствени средства посредством разпит на свидетел, съдът намира също за основателно, предвид направените от пълномощника на жалбоподателя уточнения относно фактите, които биха били установени посредством това доказателствено средство, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА за разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание на един свидетел от страна на жалбоподателя.

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да представи по делото заверено копие на административната преписка във връзка с предприетото принудително премахване на процесното бунгало.  

 

С оглед необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12 октомври 2015 година от 13:30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: